مرکز پایان نامه - پروژ های دانشجویی ... - پروژ دانشجویی

درباره من
ذکر ایام هفته
شنبه یارب العالمین
یکشنبه یاذالجلال والاکرام
دوشنبه یاقاضی الحاجات
سه شنبه یاارحم الراحمین
چهارشنبه یاحی یاقیوم
پنج شنبه لااله الاالله الملک الحق المبین
جمعه اللهم صل علی محمدوال محمدوعجل فرجهم
هر ذکر در هر روز صد مرتبه

موضوعات
نويسنده :بهزاد
تاريخ: یکشنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۱ ساعت: 13:30

پروژه اثر میدان مغناطیسی در گان نقطه‌ جوش بر روی بدن انسان رشته  مکانیک

تعداد صفحات ۶۷

قیمت ۱۵۰۰۰ تومان

اثر سو میدان مغناطیسی حاصل از جریان های چند کیلوآمپری در گان های نقطه‌ جوش بر روی بدن انسان باعث شد که پروژه‌ ای تحت عنوان مذکور تعریف شود. هدف از انجام این پروژه صرفا بررسی مقدار میدان مغناطیسی و راحتی برای کم کردن آن و محافظت اشخاص در برابر میدان مغناطیسی می باشد. به صورت تئوری و همچنین با استفاده از دستگاه اندازه‌ گیری میلی تسلامتر دیجیتال میدان مغناطیسی محاسبه و اندازه‌ گیری شده است. نتایج تئوری و عملی مقایسه و از نظر چند استاندارد موجود بررسی شده است. آنچه که مسلم است این است که مقدار میدان معناطیسی از حد مجاز زیادتر بوده و باید تدابیری در جهت کاهش آنها انجام گیرد. روش‌ هایی برای کاهش میدان معناطیسی پیشنهاد شده است. اگرچه با استفاده از امکانات دو گونه حفاظ مورد بررسی و تست قرار گرفت. که در این پروژه در مورد آن ها توضیحاتی ارائه شده است.

مقدمه

فصل اول : ترانس های جوش نقطه ای

مقدمه

مشخصات فیزیکی و الکتریکی

ترکیب ترانس جدا

ترکیب ترانس سرخود

حضور تقریبی کاربر در معرض میدان

مدل الکتریکی دستگاه جوش نقطه ای

مدلسازی گان

محاسبه میدان مغناطیسی مربوط به گان

تحلیل و بررسی نتایج بدست آمده تئوری

گان های جوش نقطه ای

خصوصیات کلی گان های جوش نقطه ای

انواع مدل های گان های جوش نقطه ای

فصل دوم : میدان مغناطیسی

تاریخچه

مقدمه

فرضیات بنیادی میدان مغناطیسی ساکن

پتانسیل مغناطیسی

قانون آمپر

معادلات ماکسول

فصل سوم : اثرات میدان مغناطیسی بر روی بدن انسان

انسان در میدان الکترومغناطیسی

اثرات میدانهای الکتریکی و مغناطیسی

فصل چهارم : جلوگیری از اثرات سو میدانها و راههای پیشنهادی

جلوگیری از اثرات سو میدان های و راه های پیشنهادی

مقایسه نتایج عملی محاسبات تئوری

ضمیمه

بررسی میدان ها در راستای عمود بر زمین

منابع و ماخذ

نويسنده :بهزاد
تاريخ: یکشنبه هفدهم دی ۱۳۹۱ ساعت: 8:18

پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي- زراعت :بررسي اثرات تنش خشكي در مراحل انتهايي رشد بر صفات زراعي  و شاخص‌هاي رشد ارقام بهاره كلزا

تعداد صفحات ۱۴۰

قیمت ۲۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

چکیده............................................................................................. 1

مقدمه.......................................................................................................................... 3

 

فصل اول: كليات......................................................................................... 6

1-1- تاريخچه............................................................................................................. 7

1-2- كلياتي دربارة كلزا............................................................................................... 8

1-3- اهميت وجايگاه كلزا در ايران............................................................................... 10

1-4- سطح زيركشت، توليد وعملكرد كلزا در جهان و ايران............................................ 12

1-5- تركيب شيميايي دانه كلزا...................................................................................... 14

1-6- خصوصيات گياه شناسي....................................................................................... 16

1-6-1- ريشه.......................................................................................................... 16

1-6-2- ساقه........................................................................................................... 17

1-6-3- برگ........................................................................................................... 18

1-6-4- گل............................................................................................................. 18

1-6-5- ميوه............................................................................................................ 18

1-6-6- دانه كلزا..................................................................................................... 19

1-7- مراحل فنولوژي................................................................................................... 19

1-8- اكولوژي كلزا...................................................................................................... 19

1-9- كاشت ............................................................................................................... 22

1-9-1- آماده سازي زمين......................................................................................... 22

1-9-2- تاريخ كاشت............................................................................................... 22

1-9-3- ميزان بذر وتراكم بوته.................................................................................. 23

1-9-4- عمق و ابعاد كاشت...................................................................................... 23

1-9-5- روش كاشت............................................................................................... 23

1-10- داشت.............................................................................................................. 24

1-10-1- نيازهاي غذايي.......................................................................................... 24

1-10-2- علف‌هاي هرز........................................................................................... 24

1-10-3- آفات و بيماري‌ها...................................................................................... 25

1-11- برداشت........................................................................................................... 26

1-11-1- خرمن كوبي.............................................................................................. 26

1-12- انبار كردن......................................................................................................... 27

 

فصل دوم : بررسي منابع........................................................................................ 28

2-1- تنش.................................................................................................................. 29

2-2- تنش خشكي يا تنش آبي..................................................................................... 29

2-3- مكانيزم‌هاي مقاومت به خشكي............................................................................. 30

2-4- تنظيم اسمزي...................................................................................................... 33

2-5- تأثير تنش خشكي بر رشد برگ............................................................................ 34

2-6- تأثير تنش خشكي بر رشد ساقه و برگ................................................................. 35

2-7- عكس العمل كلزا در برابر تنش خشكي ورژيمهاي رطوبتي..................................... 36

2-8- تأثير تنش خشكي بر عملكرد دانه......................................................................... 39

2-9- تأثير تنش خشكي بر اجزاي عملكرد..................................................................... 41

2-9-1- تعداد خورجين در گياه بوته.......................................................................... 41

2-9-2- تعداد دانه در خورجين................................................................................. 42

2-9-3- وزن هزار دانه............................................................................................. 43

2-9-4- شاخص برداشت......................................................................................... 44

2-10- تأثير تنش خشكي بر صفات كيفي...................................................................... 45

2-10-1- درصد روغن دانه...................................................................................... 45

2-11- تجزيه و تحليل رشد.......................................................................................... 46

2-11-1- تجمع ماده خشك..................................................................................... 48

2-11-2- شاخص سطح برگ................................................................................... 49

 

فصل سوم : مواد و روش ها............................................................................... 51

3-1- مشخصات محل اجراي آزمايش........................................................................... 52

3-2- مشخصات آزمايش.............................................................................................. 52

3-2-1- معرفي تيمارها............................................................................................. 52

3-2-2- طرح آزمايشي............................................................................................. 53

3-2-3- تجزيه آماري............................................................................................... 54

3-3- عمليات زراعي.................................................................................................... 54

3-3-1- آماده سازي زمين......................................................................................... 54

3-3-2- کاشت........................................................................................................ 54

3-3-3- داشت........................................................................................................ 55

3-3-4- برداشت...................................................................................................... 55

3-4- برآورد شاخص هاي رشد.................................................................................... 55

3-4-1- نمونه برداري............................................................................................... 56

3-4-2- تعيين سطح برگ......................................................................................... 56

3-4-3- تعيين وزن خشك برگ و وزن خشك كل..................................................... 56

3-5- اندازه گيري صفات كمي...................................................................................... 56

3-6- اندازه گيري صفات كيفي مورد مطالعه................................................................... 58

3-6-1- تعيين درصد روغن دانه............................................................................... 58

3-7- تعیین مراحل فنولوژیکی...................................................................................... 59

 

فصل چهارم : نتايج و بحث..................................................................................... 60

4-1- تأثير تنش خشكي بر ويژگيهاي مورفولوژيكي، ساختاري و زراعي........................... 61

4-1-1- ارتفاع بوته.................................................................................................. 61

4-1-2- تعداد شاخه فرعي در بوته............................................................................ 64

4-1-3- قطر ساقه.................................................................................................... 67

4-1-4- طول خورجين ساقه اصلي............................................................................ 70

4-1-5- طول خورجين شاخه فرعي........................................................................... 73

4-1-6- طول خورجين بوته...................................................................................... 76

4-1-7- تعداد خورجين در ساقه اصلي...................................................................... 79

4-1-8- تعداد خورجين در شاخه فرعي..................................................................... 83

4-1-9- تعداد خورجين در بوته................................................................................ 87

4-1-10- تعداد دانه در خورجين ساقه فرعي.............................................................. 91

4-1-11- تعداد دانه در خورجين شاخه فرعي............................................................ 94

4-1-12- تعداد دانه در خورجين............................................................................... 98

4-1-13- وزن هزار دانه........................................................................................... 102

4-1-14- عملكرد دانه.............................................................................................. 105

4-1-15- عملكرد بيولوژيك..................................................................................... 109

4-1-16- شاخص برداشت....................................................................................... 113

4-2- تأثير تنش خشكي بر روي صفات كيفي................................................................ 116

4-2-1- درصد روغن دانه........................................................................................ 116

4-2-2- عملكرد روغن دانه...................................................................................... 120

4-3- تأثير تنش خشكي بر روي شاخص‌هاي رشد......................................................... 124

4-3-1- وزن خشك كل گياه.................................................................................... 124

       4-3-1-1- روندتغییرات وزن خشک کل گیاه درشرایط آبیاری معمول وتنش کم آبی................. 124

       4-3-1-2- روند تغییرات وزن خشک کل ارقام برتر در شرایط آبیاری معمول.......... 125

       4-3-1-3- روند تغییرات وزن خشک کل ارقام برتر در شرایط تنش کم آبی............. 126

4-3-2- وزن خشك برگ......................................................................................... 128

    4-3-2-1- روند تغییرات وزن خشک برگ در شرایط آبیاری معمول و تنش کم آبی.. 128

    4-3-2-2- روند تغییرات وزن خشک برگ ارقام برتر در شرایط آبیاری معمول........ 129

    4-3-2-3- روند تغییرات وزن خشک برگ ارقام برتر در شرایط تنش کم آبی.......... 130

4-3-3- شاخص سطح برگ..................................................................................... 131

       4-3-3-1-روندتغییرات شاخص سطح برگ ارقام کلزادرشرایط آبیاری معمول وتنش کم آبی..... 131

      4-3-3-2-روندتغییرات شاخص سطح برگ ارقام برتر در شرایط آبیاری معمول....... 132

       4-3-3-3- روند تغییرات شاخص سطح برگ ارقام برتر در شرایط تنش کم آبی....... 133

4-4- همبستگي ساده صفات مورد مطالعه....................................................................... 134

4-5- نتيجه گيري كلي.................................................................................................. 138

4-6- پيشنهادات.......................................................................................................... 139

 

فهرست منابع.............................................................................................................. 140

چكيده

به منظور بررسي اثر تنش خشكي در مراحل انتهايي رشد برصفات زراعي و شاخص هاي رشد ارقام بهاره كلزا (Brassica napus L.) آزمايشي به صورت كرت‌هاي يك بار خرد شده در قالب طرح پايه بلوك هاي كامل تصادفي در چهار تكرار در سال 83-1382 در مزرعه تحقيقاتي مؤسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر كرج اجرا شد. در اين آزمايش، آبياري به عنوان عامل اصلي در دو سطح شامل آبياري معمول يا آبياري پس از 60 ميلي‌متر تبخير از تشتك كلاس A ( شاهد) و تنش خشكي (قطع آبياري از مرحله خورجين دهي به بعد) و ارقام بهاره كلزا به عنوان عامل فرعي در ده سطح شامل ارقام Comet, Goliath ، Sw Hot Shot, Eagle, Sw 5001،19-H،Hyola 401، Hyola 420 ، Option 500 و Quantum بودند. در اين تحقيق از كليه مراحل فنولوژيكي گياه يادداشت برداري به عمل آمد. همچنين صفاتي نظير: ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعي در بوته، قطر ساقه ، طول خورجين ساقه اصلي، شاخه فرعي، طول خورجين، تعداد خورجين در ساقه اصلي و شاخه فرعي ، تعداد خورجين در بوته ، تعداد دانه در خورجين ساقه اصلي و شاخه فرعي، تعداد دانه در خورجين، وزن هزار دانه، عملكرد دانه، عملكرد بيولوژيك، شاخص برداشت و درصد روغن دانه و عملكرد روغن دانه، اندازه گيري شدند.نتايج حاصل نشان داد كه اثر سطوح مختلف آبياري بر صفات تعداد شاخه فرعي دربوته، قطر ساقه، طول خورجين شاخه فرعي، تعداد خورجين در ساقه اصلي و شاخه فرعي، تعداد خورجين در بوته، تعداد دانه در خورجين ساقه اصلي و شاخه فرعي، تعداد دانه در خورجين، وزن هزار دانه و عملكرد روغن دانه معني دار گرديد. همچنين اثر رقم بر صفاتي نظير ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعي در بوته، طول خورجين ساقه اصلي و شاخه فرعي، طول خورجين، تعداد خورجين در ساقه اصلي و شاخه فرعي، تعداد دانه در خورجين ساقه اصلي و شاخه فرعي، تعداد دانه در خورجين، وزن هزار دانه و عملكرد دانه معني دار شد. اثرات متقابل آبياري و رقم نيز بر صفات ارتفاع بوته وعملكرد بيولوژيك معني دار گرديد. تعداد خورجين در بوته در شرايط تنش خشكي دركليه ارقام كاهش يافت( البته غيرمعني دار). بيشترين تعداد دانه در خورجين در شرايط آبياري معمول به رقم Quantum (7/18 عدد) و در شرايط تنش خشكي به رقم Option 500 (1/12عدد) اختصاص يافت. بيشترين وزن هزار دانه در شرايط آبياري معمول و تنش خشكي به ترتيب با ميانگين 52/4 و 49/4 گرم مربوط به رقم Hyola 401 و كمترين آن با ميانگين 44/3 گرم مربوط به Comet بود. ارقام Option 500،19-H،Eagle و Comet به ترتيب با ميانگين 4725،4567،4467 و 4419 كيلوگرم در هكتار، بيشترين عملكرد دانه را در شرايط آبياري معمول دارا بودند. همچنين ارقام 19-H, Option 500, Hyola 420 , Sw 5001 , Eagle به ترتيب با ميانگين 3889 ، 3863،3831،3731 ،3708 كيلوگرم در هكتار، ارقام برتر در شرايط كم آبي ( قطع آبياري از مرحله خورجين دهي به بعد) بودند كه از لحاظ عملكرد روغن دانه نيز جزء ارقام برتر بوده‌اند. بيشترين ميزان عملكرد بيولوژيك در شرايط آبياري معمول با ميانگين 19390 كيلوگرم در هكتار به رقم Eagle و در شرايط تنش خشكي با ميانگين 11420 كيلوگرم در هكتار به رقم Hyola 401 تعلق داشت. شاخص برداشت بالاتر رقم Option 500 (295/0) در شرايط آبياري معمول و همچنين شاخص برداشت بالاتر رقم Hyola 401 (274/0)‌در شرايط تنش خشكي نسبت به ساير ارقام مورد بررسي، بيان گر اين است كه اين ارقام، درصد بيشتري از مواد فتوسنتزي را در شرايط مختلف رطوبتي به دانه ها اختصاص داده اند. همبستگي ساده صفات مورد آزمون نشان داد كه عملكرد دانه با شاخص برداشت، عملكرد روغن دانه، درصدروغن دانه، تعداد خورجين در بوته، تعداد خورجين در شاخه فرعي، طول خورجين شاخه فرعي، قطر ساقه و تعداد شاخه فرعي در بوته همبستگي مثبت بسيار معني دار و با طول خورجين بوته، همبستگي مثبت معني دار نشان داد. در بررسي شاخص هاي رشد مشخص گرديد كه تنش خشكي سبب كاهش وزن خشك كل گياه (TDW)، وزن خشك برگ (LDW) و شاخص سطح برگ (LAT) گرديد. البته در شرايط تنش خشكي، بالاترين وزن خشك كل گياه با ميانگين8/2477 گرم بر متر مربع مربوط به رقمHyola 420، بالاترين وزن خشك برگ با ميانگين7/330 گرم بر مترمربع مربوط به رقمOption 500 و بالاترين شاخص سطح برگ با ميانگين 64/5 مربوط به رقم Sw 5001 بود. بر پايه نتايج حاصله مي توان اين گونه استنباط نمود كه ارقام 19-H , Option 500,Eagle نسبت به ساير ارقام مورد بررسي، سازگاري بهتري با تنش خشكي داشتند و توانستند هم در شرايط آبياري معمول و هم در شرايط تنش خشكي عملكرد بالاتري را توليد نمايند. بنابراين اين سه رقم قابل توصيه از ديدگاه زراعت در شرايط تنش كم آبي ( دو بار آبياري كمتر نسبت به شرايط معمول ) مي باشند.

لغات کلیدی: ارقام کلزا، تنش خشکی، عملکرد و اجزاء عملکرد، شاخص های رشد.

نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه شانزدهم دی ۱۳۹۱ ساعت: 9:35

پایان نامه بررسی تکنولوژی نساجی رشته : مهندسی تکنولوژی نساجی

تعداد صفحات ۱۲۵

قیمت ۲۵۰۰۰ تومان

پیشرفت تکنولوژی نساجی در چند سال گذشته به اندازه ای چشمگیر و تغییرات تکنیکی آن به قدری متنوع بوده است که می توان به جرات ان را به عنوان دومین تحول بزرگ صنعتی در زمینه تکنولوژی و ماشین سازی به حساب آورد. اگر اولین تحول بزرگ صنعت و نساجی را در قرن نوزدهم به کار افتادن چرخ های این صنعت توسط نیروی مکانیکی بدانیم، به طور قطع دوم تحول بزرگ صنعت نساجی در اواسط قرن بیستم و با ارائه روش های جدید رسیدنگی مانند تولید الیاف فیلامنت ریسندگی اوین اند، و در بافندگی ماشین های بافندگی بی ماکرو و ماشین های بافندگی چند فازی انجام گرفته است.

مقدمه

تاریخچه در مورد تکنولوژی نساجی

خلاصه مطالب تکنولوژی نساجی و اقتصادی

بررسی تکنولوژی نساجی

ماشین های بافندگی با ماکو

ماشین های بافندگی بی ماکو

مقایسه ماشین های بافندگی با ماکو و بی ماکو و مکانیزم های راپیری

بررسی اقتصادی

ویژگی های ماشین های بافندگی بی ماکو جدید

ماشین های بافندگی با ماکو

اجزای یک دستگاه بافندگی

اسکلت ماشین بافندگی

میل لنگ ، کلاچ و الکتروموتور ماشین بافندگی

ترمز

محور بادامک های ضربه

دفتین

ماکو

ترمز نخ پود در داخل ماکو

مضراب

کناره گیر پارچه

ورد ماشین بافندگی

میل میلک

لامل و دنده شانه ای

غلتک نخ تار (اسنو)

پل نخ تار

میله های تقسیم کننده نخ تار

غلتک کشیدن پارچه ( غلتک خار دار – غلتک سمباده ای )

غلتک پیچیدن پارچه

عملیات مختلف در ماشین بافندگی ( دایره زمانی )

مکانیزم های تسکیل دهنه

مکانیزم تشکیل دهنه کار

انواع دهنه

نوع تشکیل دهنه

چگونگی تشکیل دهنه

انواع دهنه در لحظه دفتین زدن

لحظه تشکیل دهنه

انواع مکانیزم های تشکیل دهنه

مکانیزم تشکیل دهنه بادامک

مکانیزم تشکیل دهنه دابی

مکانیزم تشکیل دهنه ژاکارد

طرح بادامک و انواع آن

تئوری پود گذاری و دفین زدن

محاسبه سرعت ماکو

علل سریعتر کردن ماشین های بافندگی بی ماکو

تعیین مسیر حرکت ماکو

محاسبه فرو رفتگی کف دفتین

انتخاب شانه بافندگی

شانه های بافندگی مخصوص

نگاهداری شانه

نويسنده :بهزاد
تاريخ: سه شنبه دوازدهم دی ۱۳۹۱ ساعت: 17:43

پایان نامه بررسی و معرفی بخش های مختلف نیروگاه گازی رشته مکانیک  تاسیسات حرارتی

تعداد صفحات ۱۲۶

قیمت ۲۵۲۰۰ تومان

امروزه با توسعه روزافزون صنعت نیروگاه گازی و تولید برق و با توجه به این نکته که اکثریت دانشجویان مهندسی و … و یا حتی فارغ التحصیلان در این رشته ها موفق به بازدید کاملی از نیروگاه گازی و سیستم کاری و نحوه عملکرد سیستم های موجود در نیروگاه گازی نشده اند، و با توجه به سابقه کاری که در یکی از نیروگاه گازی در زمینه نصب تجهیزات مکانیکی و غیره داشته ،لازم است تا با ارائه این مقاله که برای آشنا کردن دانشجویانی که علاقه به نیروگاه گازی و سیستم عملکرد آن دارند،اطلاعات و تصاویری راجمع آوری نموده و در قالب این پروژه (که معرفی و بررسی بخش های مختلف نیروگاه گازی است.) ارایه شده است .

مقدمه

فصل اول : کد شناسایی KKS

ساختار شناسایی کننده ها

استفاده از شناسایی کننده ها

فصل دوم : تشریح کلی نیروگاه گازی

پیکر بندی نیروگاه

جانمایی نیروگاه

اصول طراحی

پیکربندی سیستم های الکتریکی

مشخصات سوخت

حفاظت از محیط زیست

فصل سوم : اطلاعات عمومی در مورد قطعات توربین گازی

مقدمه

مواد و جنس قطعات توربین گازی

ابعاد و وزن قطعات توربین گازی

فصل چهارم : توربین گازی V94.2

مقدمه ای بر توربین گازی

اصول طراحی توربین گازی V94.2 به طور کلی

محفظه احتراق

کمپرسور

دیفیوزر

یاتاقان ها

گرداننده

فصل پنجم : سامانه های توربین گازی V94.2

سامانه هوای ورودی

سمانه Blow Off

سامانه Co2

سامانه آتش نشانی

سامانه سوخت گاز

سمانه سوخت گازوئیل

سامانه جرقه زدن

سمانه روغن بالابر

سامانه خنک سازی توربین گازی

فصل ششم : کنترل دمای توربین گازی

فلسفه کنترل دمای GT

فصل هفتم : مجرای ورودی هوا در نیروگاه گازی

شرح سامانه

سرعت عبور هوا

عایق صدا

سامانه ضد یخ

سامانه تمیز کردن خودکار فیلتر ها

فصل هشتم : مجرای واگذاری اگزوز

شرح سامانه

قسمت های اصلی و وظیفه هر یک

دودکش

ساختار فلزی پایه دودکش

اتصال قابل انعطاف

دایورتر

صفحه مسدود کننده

فصل نهم : ابزار و ابزار مخصوص تعمیرات

ابزار استاندارد

تجهیزات معمولی

تجهیزات مخصوص

ابزار مخصوص

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

 

نويسنده :بهزاد
تاريخ: سه شنبه دوازدهم دی ۱۳۹۱ ساعت: 17:31

پایان نامه رشته زیست شناسی در مورد میکروارگانیسم ها

تعداد صفحات ۸۴

قیمت ۱۶۸۰۰

هر فردی با زندگی در اجتماع و رشد و تکامل، سوال هایی در ذهنش ایجاد می شود. که به دنبال یافتن پاسخ آن سوال ها مسیری را پیش می گیرد تا در انتها به هدف نهایی اش که در واقع پاسخ به آن سوالات است دست پیدا کند. زمانی که موضوع این پژوهش مطرح گردید در ذهن ما سوالاتی ایجاد شد که به دنبال یافتن پاسخ برای سوالاتی نظیر میکروارگانیسم ها چه هستند؟ منشا تولید میکروارگانیسم ها چیست و آن ها چگونه به وجود آمده اند؟ آیا میکروارگانیسم ها تقسیم بندی خاصی دارند یا تنها به یک گروه محدود می شوند؟ ویژگی های میکروارگانیسم ها چیست؟ میکروارگانیسم ها چه نقشی در زندگی ما انسان ها می توانند داشته باشند؟ آیا ما با میکروارگانیسم ها تماس مستقیم داریم یا اینکه به طور غیر مستقیم از آنها بهره می بریم؟ فواید و ضرر های میکروارگانیسم ها چیست؟ تاثیر میکروارگانیسم ها بر صنعت چیست و آنها منجر به تولید کدام مواد صنعتی می شوند؟ آیا ما در علم پزشکی هم می توانیم از میکروارگانیسم ها کمک بگیریم؟

مقدمه

روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات

هدف تحقیق

چکیده

فصل اول : آشنایی اولیه با میکروارگانیسم ها

میکروارگانیسم ها و تاریخچه آن ها

انواع میکروارگانیسم ها

فصل دوم : نقش میکروارگانیسم ها در داروسازی ( آنتی بیوتیک سازی )

آنتی بیوتیک ها و تاریخچه آن ها

انواع آنتی بیوتیک ها

چگونگی تولید آنتی بیوتیک ها به وسیله میکروارگانیسم ها

آنتی بیوتیک ها در صنعت و اقتصاد

فصل سوم : نقش میکروارگانیسم ها در صنعت ( بیوتکنولوژی )

دیگر مواد حاصل از متابولیک میکروارگانیسم ها

کاربرد میکروارگانیسم ها در فرآورده های غذایی و شیمیایی

کاربرد میکروارگانیسم ها در تصفیه فاضلاب ها و محیط زیست تهیه گاز توسط میکروارگانیسم ها

کاربرد میکروارگانیسم ها در کشاورزی

کاربرد میکروارگانیسم ها در استخراج معادن

نتیجه گیری

گزارش مصاحبه

جداول مربوطه

واژه نامه

منابع و ماخذ

نويسنده :بهزاد
تاريخ: سه شنبه دوازدهم دی ۱۳۹۱ ساعت: 17:24

پایان نامه رشته مهندسی شیمی بررسی نانولوله های کربنی

تعداد صفحات ۱۴۵

قمیت ۲۹۰۰۰ تومان

مقدمه

نانولوله های کربنی به عنوان یکی از دو جایگزین اصلی سیم‌ ها در داخل تراشه‌ ها و دیگر اجزا الکترونیکی در دهه آینده مطرح هستند. این ساختار ها نه تنها هادی خوبی برای الکتریسته هستند، بلکه فوق‌ العاده کوچک هستند، بطوری که به سازندگان نانولوله های کربنی اجازه استفاده از میلیارد ها ترانزیستور را در یک تراشه می دهند. امروزه نانولوله های کربنی را می توان تنها در آزمایشگاه و به میزان اندک تولید کرد. دستیابی به روش‌ های تولید انبوه نانولوله های کربنی ، سال ها به طول می انجامد.

فهرست

چکیده

مقدمه

فصل اول

تولید نانولوله های کربنی با سوزاندن گیاهان

فصل دوم

انتقال گرما به وسیله نانوسیالات

تهیه نانوسیالات

انتقال حرارت در سیالات ساکن

جریان ، جابجایی و جوشش

هدایت حرارتی نانوسیال

چشم انداز

فصل سوم

ساخت نخستین مدار الکترونیک تک مولکولی با نانولوله های کربنی

افزایش فشار و انرژی مغناطیسی نانوآلیاژ مغناطیسی

تولید نانولوله های پلیمیری پایدار با کاربرد نانوزیست

فصل چهارم

خوردگی در جهان نانو

آینده از آن نانو فناوری

فناوری نانو چیست و چه اثری در آینده جهان دارد ؟

حفظ خواص نانولوله های کربنی متصل شده با افزودن هیدروژن

روشی برای تلخیص نانولوله های کربنی نارس

ساخت نانو مدار های رایانه های نانولوله ای

رشد قطعات بریده شده نانولوله های کربنی

مشاهده نانولوله های کربنی با پرتو های الکترونی

انحنا پذیری نانولوله ها

ساخت جلیقه های ضد گلوله به کمک نانولوله های کربنی

نانولوله های کربنی جاذب با آستانه تراوایی کمتر

فصل پنجم

جابجایی شکاف انرژی نانولوله های کربنی با دما

عامل دار کردن نانولوله های کربنی بدون کاهش هدایت الکتریکی آن ها

غیر سمی کردن نانولوله های کربنی با پوشش دار کردن آن ها

خالص سازی نانولوله های کربنی از طریق فرآیند مبتنی بر لیزر

رشد نانولوله های کربنی با روش CVD در دمای پایین

فصل ششم

پر نمودن نانولوله های نیتریدبور

نانولوله های کربنی داغ ترین موضوع در فیزیک

تولید نانولوله های کربنی تک دیواره

سنتز نانولوله های کربنی با روش رشد بر روی پایه کاتالیست

تشخیص و شناسایی بخار های شیمیایی به کمک نانولوله های کربنی

نانولوله های کربنی

فصل هفتم

تاثیر فناوری نانو بر بازار های انرژی

نخستین کنگره بین المللی نانو فناوری و کاربرد های آن

نانولوله های کربنی خالص و اولین آزمایش در درون بدن موجود زنده

مزایای الکترود های نانو ساختار برای تجهیزات ذخیره انرژی پر سرعت

استاندارد سازی نانولوله های کربنی

چالش های استاندارد سازی نانولوله های کربنی

استاندارد سازی کلید تجاری سازی فناوری نانو

روش های و ابزار اندازه گیری برای مشخصه های نانولوله های کربنی

کش آمدن نانولوله های کربنی

فصل هشتم

خواص نانولوله های کربنی

کاربرد نانوتیوب در صنعت ساختمان

دلایل رجحان نانولوله های کربنی

عامل دار کردن نانولوله های کربنی بدون کاهش هدایت الکتریکی

نويسنده :بهزاد
تاريخ: سه شنبه دوازدهم دی ۱۳۹۱ ساعت: 17:1

پروژه بتن رشته مهندسی عمران

تعداد صفحات ۸۳

قیمت ۲۴۹۰۰

قالب بندی : PDF

 پروژه بتن رشته مهندسی عمران - ,بار زنده, بار مرده, بارگذاری ثفلی, بارگذاری جانبی, ترکیبات بارو, تعیین ابعاد اولیه دال و تیر و ستون ها, تعیین مرکز جرم و سختی, دانلود پروزه های رشته عمران, سیستم باربر, طراحی فنداسیون, نقشه های معماری, پروزه بتن, پروزه عمران, کاهش بار زنده, کنترل تغییر مکان جانبی طراحی دال و تیر و ستون ها
معرفی پروژه ,, سیستم باربر,تعیین ابعاد اولیه دال و تیر و ستون ها, ترکیبات بارو, بارگذاری ثفلی , ,بار مرده , بار زنده ,,کاهش بار زنده , بارگذاری جانبی , تعیین مرکز جرم و سختی , کنترل تغییر مکان جانبی طراحی دال و تیر و ستون ها, , , طراحی فنداسیون ,ورود اطلاعات به Etabs , ,ورود اطلاعات به Safe ,نقشه های معماری و سازه …
نويسنده :بهزاد
تاريخ: سه شنبه دوازدهم دی ۱۳۹۱ ساعت: 16:23

عنوان پروژه:متره و برآورد موضوع:ساختمان 2 طبقه بالای پیلوت رشته مهندسی عمران

تعداد صفحات ۲۲

قیمت ۲۲۰۰۰ تومان

ریز متره پی کنی

ردیف

شرح عملیات

تعداد

مشابه

طول

عرض

ارتفاع

مقدار جزء

مقدار کل

فهرست

 

1

عملیات پی کنی محور2و3و1

3

 

11

1.6

0.7

36.96

-----

 

020103

 

 

2

عملیات پی کنی محوروa,b,c,d

4

 

5.6

1.6

0.7

26.88

-----

 

020103

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدار کل حجم برداری :63.84متر مکعب

نويسنده :بهزاد
تاريخ: پنجشنبه هفتم دی ۱۳۹۱ ساعت: 8:45

لیست پایان نامه های رشته برق

پایان نامه سیستم های قدرت و کیفیت توان

پایان نامه مبدل های حرارتی

پایان نامه منابع توليد پراکنده Distributed Generation Sources

پایان نامه نانو تکنولوژی

پایان نامه انرژی های نو

پایان نامه بررسی سیستم های HVDC

پایان نامه سیستم های قدرت و ساختمان کنترل کننده

پایان نامه منابع توليد پراکنده Distributed Generation Sources

نويسنده :بهزاد
تاريخ: چهارشنبه ششم دی ۱۳۹۱ ساعت: 18:23

پروژه معماری - ساخت سازه های فولادی

تعداد صفحات ۴۰

قیمت ۱۵۰۰۰ تومان

فهرست عناوین و مطالب این پروژه:

تاريخچه سازه هاي فولادي، محاسن سازه هاي اسكلت فلزي، معايب سازه هاي اسكلت فلزي، قالب بندي فونداسيون، شمع بندي (نصب تكيه گاههاي موقت)، ديوار آجري، شاقول كردن،  هشت و گير، ريسماني كردن كار، انواع میلگرد، ترازسازي سطح براي كار گذاشتن سنگ ازاره، سنگ قرنيز، صفحه ي كف ستون، اتصال ستون به كف ستون، لرزاندن بتن (ويبره كردن)، ابزار زني، پله، صفحه های تقویتی در ستون ،طویل کردن ستون، اتصال صحفه بادبند به ستون، پلها یا تیرهای اصلی، اتصال با نشیمن تقویت شده، شیوه نصب بادبند، جوش، انواع اتصالات جوشی، قالب بندي سقف، نكاتي در مورد افزايش كارايي قالب بندي، بتن ريزي سقف، سقف‌هاي تيرچه بلوك، اجزاي تشكيل دهندة سقف هاي تيرچه بلوك، تيرچه، بلوك، عايق كاري، دوغاب ريزي لاي درزهاي موزائيك فرش، تميز كردن سطح موزائيك فرش شده.

تاریخچه سازه های فولادی

استفاده از فلز به عنوان مصالح اصلی یک سازه در ابتدای امر کاربرد گسترده ای در پل سازی و کشتی سازی و ساخت بنادر داشته است تا ساخت ساختمان  های مسکونی امورزی استفاده از فلز به عنوان مصالح سازه ای به پل قوسی در انگلستان به دهانه ۳۰ متر با استفاده از اعضای چدنی بین سال های ۱۷۷۷ تا ۱۷۷۹ میلادی بر می گردد.

بین سالهای ۱۷۸۰ تا ۱۸۲۰ میلادی پل های متعددی به همین شیوه ساخت شد حدوداْ از سال ۱۸۴۰ به تدریج آهن کم کربن چکش خوار جایگزین چدن معمولی در امر ساختمان سازی شد .

امروزه با پیشرفت تکنولوژی آهن هایی با کربن بالاتر با عناوین اختصاری  A1 وA2 و A3  

A4 و با استاندار های مختلف تولید و در امر ساختمان سازی و ..... استفاده می گردد .

محاسن سازه های اسکلت فلزی

سازه های اسکلت فلزی به دلیل داشتن مزایای زیاد ، به وفور از آنها استفاده می شود . از آن جمله می توان به استحکام و خواص خوب مکانیکی و مقاومت بالای فولاد در کشش و فشار ، همچنین به دلیل تولید فولاد در کارخانه و کنترل کیفیت آن نسبت به بتن و سایر مصالح بنایی اشاره کرد .

نويسنده :بهزاد
تاريخ: چهارشنبه ششم دی ۱۳۹۱ ساعت: 17:55

پایان نامه فرم دهی ورقهای فلزی - کارشناسی ساخت و تولید رشته مکانیک

تعداد صفحات ۱۸۰

قیمت ۴۸۵۰۰ تومان

 

چكيده:

فرآيند فرم‌دهي ورقهاي فلزي يكي از مهمترين فرآيندهاي توليد مي‌باشد. با توجه به كاربرد روز افزون و وسيع اين فرآيند در صنايع مختلف از قبيل صنايع خودروسازي، صنايع هواپيمايي، صنايع نظامي لوازم خانگي و... مي‌توان به اهميت اين فرآيند پي‌برد. امروزه با پيشرفت برق‌آساي تكنولوژي و ورود كامپيوتر به عرصه توليد و استفاده از ماشينهاي CNC  محصولات توليد شده با اين فرآيند با دقت و كيفيتي بسيار بالا، بصورت چشم‌گيري افزايش يافته است. در اين پروژه ابتدا به بررسي خواص ورقهاي فلزي مورد استفاده در اين فرآيند مي‌پردازيم و سپس به فرآيندهاي مختلف فرم‌دهي از قبيل، خم‌كاري و ماشين‌هاي خم‌كاري، رولكاري، كشش عميق و ماشينهاي مربوطه، ضرب و ضرب خالي و پرسهاي ضرب پرداخته و در هر فصل به معرفي فرآيندهاي فوق و بررسي پارامترهاي موجود در آنها مي‌پردازيم.

خلاصه ای از پایان نامه

خواص مهم در فرايندهاي تغيير شكل ورق در مواد مختلف متفاوت است. از اين رو هر ورقي نمي‌تواند براي كشش عميق مناسب باشد. خواص مكانيكي، مانند حد تسليم، استحكام كششي، تغيير شكل نسبي يكنواخت، كاهش نسبي سطح مقطع تا شكست، توان كار ساختي ناشي از تغيير شكل n و ناهمسانگردي R براي ارزيابي شكل پذيري ورقها در كشش عميق تعيين كننده هستند.

ورقهاي فولادي، با قابليت كشش عميق بالا، از لحاظ مقدار بيشترين اهميت را در كاربردهاي صنعتي دارد. توسعه فرايندهاي متالورژيكي و شكل دادن اين امكان را به وجود آورده است، كه نه فقط ورقهاي فولادي نرم، بلكه فولادهاي با كربن كم، فولادهاي آلياژي قابل عمليات حرارتي، حاوي منگنز، كرم و موليبدن، فولادهاي زنگ نزن و همچنين فولادهاي آلياژي ابزار منگنز و سيليسيم دار را بتوان از طريق فرايند كشش عميق تغيير شكل داد.

در صنايع اتومبيل سازي از سالها قبل سعي بر اين بوده است كه با كاهش وزن در مصرف سوخت صرفه‌جويي كنند. بدين منظور به كيفيت ورقها افزوده و از ضخامت آنها كاسته‌اند. از اين رو فولادهاي ميكروآلياژي دانه‌ي ريز، با تغيير شكل پذيري خوب، براي عمليات تغيري شكل بعدي ورقهاي نازك نورد سرد شده، اهميت ويژه‌اي يافته‌اند

چكيده

مقدمه                                                                                                                                                

فصل اول

1. خواص ورقهاي فلزي

1-1. ورقهاي فولادي كم كربن

1-2. ورقهاي فولاد كم كربن بدون عناصر بين نشيني يا فولادهاي IF

1-3. اثر شكل پذيري ناشي از تبديل

1-4. ورقهاي فولادي زنگ نزن

1-5. ورقهاي آلومينيمي

1-6. ورقهاي مسي و برنجي

1-7. تغيير شكل ورقها از آلياژهاي با شبكه كريستالي هگزاگونال فشرده

1-8. مواد براي ورق‌كاري

فصل دوم

خم كاري

2-1. اصول خم كاري

2-2. مطالعه تنش هاي ايجاد شده در خمكاري

2-3. تغييرات پلاستيكي توليد شده داخل قطعه در خمكاري

2-4. قوس اصلي خم

2-5. خلاصه اي از عناصر مربوط به خم

محور خم

شعاع خم

زاويه خم

خطوط خم

محدوده خنثي

سطح

2-6. تعيين طول بلانك قطعه كارها خميده

2-7.  برگشت فنري در خمكاري ورق

2-8. راه هاي مقابله با برگشت فنريت

2-9. محاسبه نيروي لازم براي خم كاري

2-10. طراحي قالب هاي V شكل

2-11. ارتفاع سنبه

2-12. عمل دو نيم كننده در قالب هاي V شكل

2-13. عمل خم در قالب هاي V شكل

2-14. شعاع خم

2-15. شعاع خم كننده

2-16. شعاع خم كننده براي قالب هاي V شكل

2-17. قالب هاي خم V شكل

2-18. انواع قالب‌هاي خم

2-19. قالب هاي لب برگرداننده

2-20. قالب هاي فرم

2-21. دادن فرم فلانژهاي محدب و يا مقعر

2-22. كار برد لاستيك در عمل خمش

2-23. ضريب چسبندگي لاستيك

2-24. عيوب خمكاري

2-25. ماشينهاي خمكاري

2-26. پرسهاي خمكاري

2-26-1- ماشينهاي خمكاري گردان

2-26-2- ماشين هاي توليد رينگها و لوله‌ها

ماشينهاي خمكاري – پروفيل فولادي

ماشين حلبي سازي

2-26-3- ماشينهاي توليد پروفيلهاي ورقي

فصل سوم

خم کاري با نورد

تعريف رولكاري

3-1. اصول رولكاري

3-2. روش محاسبه طول گسترش استوانه و مخروط با استفاده از فاز خنثي

3-3. روشهاي رول كردن ورقهاي فلزي

3-3-2- اصول رولكاري (منحني كردن) ورقهاي فلزي به وسيله ماشين هاي غلتك:

3-4. مشخصات ماشينهاي رولكاري (غلتك)

3-5. منحني كردن لبه‌هاي ورق

3-6. منحني كردن ورقهاي فلزي به فرم مخروط ناقص به وسيله ماشينهاي غلتك

3-7. معايب رولكاري

فصل چهارم

كاسگري، باز كشش و اتوكاري

4-1. مقدمه

4-2. کاسگري – آثار ماده

4-3آثار کار- سختي

4-4. بازده تغيير شکل

4-5.کاسگري – آثار ابزار

4-6. گوش دار شدن

4-7. تحليلي تقريبي از گوش  دار شدن

4-8. بازکشش

4-9. اتوكاري

4-10. تنشهاي باقيمانده

4-11.پرسهاي هيدروليكي

4-11-1- سيلندر هيدروليكي:

4-11-2- مجموعه سينه پرس:

4-11-3- .بالشتك قالب:

4-11-4- .پانل كنترل:

4-11-5. مزايا و معايب پرسها هيدروليك

* توان يكسان در سرتاسر كورس:

* مخارج كاركرد پايين:

* جلوگيري از اضافه بار:

*عدم محدوديت در طراحي:

* عدم محدوديت پانل كنترل:

* فضاي كم اختصاص داده شده Condensed footprint:

فصل پنجم

ضرب و ضرب خالي

5-1. تعريف

5-2.تقسيم‌بندب و كاربرد فرآيند ضرب

5-2-1- ضرب پر

5-2-2- ضرب اندازه يا كاليبره كردن

5-2-3-ضرب تابگيري

5-3. محاسبه نيرو و کار

5-3-1- نيرو

5-4. قالب

5-5. عيوب احتمالي در ضرب (جدول 5-3)

5-6. ضرب خالي

5-7. كاربرد

5-8. محاسبه نيرو و كار

5-8-1- نيروي ضرب خالي FH

مقاومت شكل‌پذيري kw

5-9. قالب ضرب خالي

5-9-1- جنس قالب

5-10. عيوب ضرب

5-11. ماشين‌هاي ضرب

5-11-1- پرسهاي مكانيكي

 پرسهاي C شكل

بخش سينه پرس (كلگي يا كوبه پرس)

مجموعه ميل لنگ

مجموعه چرخدنده كاهنده سرعت

سيستم كلاچ- ترمز

مكانيزم مايل كننده

پرسهاي ستوني قائم

پرسهاي پيچي

مشكلات رايج در پرسهاي مكانيكي

وجود اتصالات جوشي در قاب پرس

اختلافهاي بين طولهاي كورس ميل لنگ

شل شدن اجزاي ماشين

مراجع

 

نويسنده :بهزاد
تاريخ: چهارشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۱ ساعت: 11:6

بررسي نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهكاري نوجوانان (با تكيه بر نظم در خانواده) قسمت سوم 

تعداد صفحات ۱۱۲

قیمت ۲۲۴۰۰ تومان

انسجام خانواده را دلبستگي (عاطفه) متشرك ، كمك و پشتيباني و حمايت ، مسئوليت و توجه افراد خانواده تعريف مي كنند. (Barber & Buehler, 1996: 433/Barber, 1992: 73) انسجام گروهي عناصري چون حفاظت، پشتيباني مشترك، رابطه دوستي و نيت و منظور مشترك و هنجارهاي مشترك را شامل مي شود. در گروه منسجم شبكه روابط دوستي يك مكانيزم اصلي براي توسعه و تحقق استراتژي ها و اهداف جمعي است. (Hodson & Welsh & Rieble,… 1993: 399) 
نوشته هاي مينوشين (1974)، استرلين و اولسون نشان مي دهد كه انسجام خانواده، يعني «پيوند عاطفي ميان افراد خانواده». 
در مدل مك مستر از «كاركرد خانواده» اپستين و ديگران يك مفهوم جديد با نام رابطه يا درگيري عاطفي را كه شبيه به تعريف مفهوم «انسجام» اولسون (1983) مي باشد، اضافه كردند. طبق تعريف اپستين «درگيري عاطفي» يعني، «حدي كه خانواده علاقه را بروز مي دهد و فعاليتهاي شخصي و علايق فردي اعضاء خانواده را ارزش مي‌نهد». 
شش سطح اين رابطه مشخص شدند عبارتنداز: فقدان رابطه ، رابطه فاقد احساسات ، رابطه خود شيفتگي ، رابطه همدلي ، رابطه بيش از حد و رابطه همزيستي ، رابطه همدلي براي سلامتي، مطلوب شناخته شده است. 
موس انسجام را با اين عنوان به كار برده است «ميزاني كه افراد خانواده در خانواده درگير و متعهد بوده و با هم مشاركت دارند و براي يكديگر مفيد و پشتيبان هستند». از نظر موس انسجام، حد پايين و بالا دارد كه سطوح بالايي آن در سلامتي موثرترند. 
طبق نظريه معاصر در مورد بالندگي نوجواني، رشد مطلوب زماني فراهم مي‌شود كه جوان خود را به ا فراد خانواده نزديك حس كند و با اين وجود آزادي عقيده و احساسي را درك نمايد. (Barber & Buehler, 1996: 433-434) 

تحقيق باربر و بوهلر نشان داد كه انسجام به طور معناداري روي بزهكاري نوجوانان تأثير منفي دارد. پايه تحصيلي و جنسيت نيز با تخلف و بزهكاري ارتباط دارد. طبقه گزارش، پسرها رفتار بزهكارانه و تخلفي نسبت به دخترها داشتند. (Barber & Buehler, 1996: 437) در محبث نظم و كنترل اجتماعي، موضوع عواطف اهميت خود را بيشتر باز مي نمايد. كمپر در تحليل جامعه شناختي خود به پنج احساس منفي يعني تقصير، خجالت، اضطراب، افسردگي و عصبانيت كه مي توانند مولود روابط اجتماعي باشند، توجه مي كند. او دو بعد براي روابط اجتماعي در نظر مي گيرد بعد قدرت و بعد منزلت (ميزان روابط اجتماعي مثبت). بعد رابطه قدرت حاوي زور گفتن و اجبار و تهديد و تنبيه كردن و سلطه يابي و غيره است. بعد رابطه منزلتي حاوي ايثار، حمايت عاطفي، دوستي و تمجيد و غيره است. 
بيشتر مطالعات در زمينه تصميم گيري خانوادگي به اين نتيجه رسيده اند كه زوجهاي خوشبخت بدليل تصميم گيري مشترك، گفتگوي مفيد، توافق متقابل و مشترك بعنوان نمونه، مشخص و معرفي مي شدند. سلطه يك همسر يا اختلافات گسترده بر سر قدرت داراي ارتباط با طلاق و نارضايتي زناشويي است. 

نويسنده :بهزاد
تاريخ: چهارشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۱ ساعت: 11:0

بررسي نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهكاري نوجوانان (با تكيه بر نظم در خانواده) قسمت  دوم

تعداد صفحات ۱۱۲

قیمت ۲۴۴۰۰

هرگاه جامعه اي سخت يكپارچه باشد، آن جامعه اعضايش را تحت نظارت خود دارد، در نتيجه خودكشي كمتر است. دوركيم دوعامل مهم را به عنوان واقعيات اجتماعي مسئول نرخ خودكشي در جامعه دانسته است. اين دو عامل عبارتنداز: انسجام اجتماعي و تنظيم اجتماعي 
دوركيم استدلال مي كرد كه فراواني اقتصادي كه اميال بشري را بر مي‌انگيزد، با خود خطر وقوع بي هنجاري را نيز به همراه مي آورد. زيرا اين فراواني ما را مي فريبد تا باور كنيم كه تنها به خودمان وابسته ايم. حال آن كه «فقر ما را در برابر خودكشي محافظت مي كند زيرا به خودي خود يك عامل بازدارنده است». «هر چه شخص كمتر داشته باشد كمتر نيز وسوسه مي شود كه دامنه نيازهايش را به گونه اي نامحدود گسترش دهد». 
ماهيت واقعيت هاي اجتماعي و دگرگوني هاي آن موجب تفاوت در نرخ خودكشي مي شود، براي مثال جنگ با ركود اقتصادي حالتي از افسردگي جمعي را ايجاد مي كند كه همين به نوبه خود منجر به افزايش نرخ خودكشي مي‌شود. 
عامل علي خود شرايط مادي نيست بلكه عدم ثباتي است كه اين اوضاع در زندگي اجتماعي بوجود مي آورد. مفهوم آنومي دوركيم شكل گيري مبنايي براي تفاسير جامعه شناختي از انحراف مي باشد. براي دوركيم آنومي، معاني مشابه اي دارد: شكست در دروني كردن هنجارهاي جامعه، عدم توانايي در سازگاري با هنجارهاي در حال تغيير يا حتي تنش حاصل از تضاد در هنجارها. 
از نظر دوركيم گرايشات اجتماعي جديد در جوامع شهري- صنعتي نتيجه تغيير هنجارها، اختلال و دست كم گرفتن كنترل اجتماعي افراد است. افزايش جمعيت، ايجاد شيوه هاي جديد زندگي و احتمالاً آزادي بيشتري به افراد داده مي‌شود، اما همچنين احتمال رفتار منحرف هم بيشتر مي شود. (Stewart & Glynn, 1988: 129-130)
دوركيم به سه ملاك اساسي جهت جلوگيري از رخداد انحراف توجه مي‌كند:
1- ارائه قواعد و اعتقادات اخلاقي به فرد از طريق فرايند جامعه پذيري (دوركيم دين را يكي از نيروهايي مي دانست كه در درون افراد احساس الزام اخلاقي به هواداري از درخواست هاي جامعه را ايجاد مي كند). اهميت حفظ اخلاق جمعي و نظم اجتماعي از نظر دوركيم در جلوگيري از وقوع بي هنجاري و خودكشي در جامعه است كه عموماً از پي تقسيم كار (و جريان تفكيك اجتماعي) بوجود مي آيد. 
دوركيم در طرح جامعه شناسي اخلاق سه عنصر اساسي براي اخلاق قايل مي‌شود كه عبارتنداز: الف) پيوند عاطفي و احساس صميميت نسبت به جامعه ب) نظم و ترتيب (انتظام يا منظم بودن و خود تنظيمي)، ج) خودمختاري و آگاهي و احساس استقلال.
2- ايجاد امكانات لازم جهت تحقق اهداف گوناگون افراد و جامعه.
3- برقراري نظام كنترلي خارج از فرد جهت نظارت بركنش ها و هدايت آن به سوي منافع گروه يا جمع. 
به همين جهت دوركيم معتقد است پديده آسيب شناختي نابساماني اجتماعي به علت كاهش اخلاق جمعي، فقدان نظام قانوني و نظارت بر افراد به وجود مي‌‌آيد. 
دوركيم (1933) تئوري بنياد نهاد كه تقسيم كار بر مبناي جنس كه وابستگي به يكديگر (همبستگي) را تشويق مي كند، در يك نظام خانوادگي ثابت و استوار امري ناگزير است. (Brinkerhoff & White, 1978: 259-260) تقسيم كار الزاماً به معناي پراكندگي و بي انسجامي نيست، بلكه برعكس، وظايف اگر به حد كافي با هم در ارتباط باشند به خودي خود به تعادل و انتظام مي گرايند. تقسيم كار يكي از بنيان هاي اساسي نظم اجتماعي است. (دوركيم، 1369: 50، 10) نتايج حاصل از تقسيم كار عبارت است از برقراري نوعي نظم خود بنياد اجتماعي و اخلاقي. 

نويسنده :بهزاد
تاريخ: چهارشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۱ ساعت: 10:56

بررسي نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهكاري نوجوانان (با تكيه بر نظم در خانواده) قسمت اول

تعداد صفحات ۱۱۲

قیمت ۲۴۴۰۰

-مقدمه و طرح مسأله
بزهکاری پدیده ای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی است هر چند که عوامل زیستی ، رواني، جغرافيايي، قومي، نژادي و موارد ديگر در نحوه شكل‌گيري و بروز نوع بزه بسيار مهمي ايفاء مي‌كنند، تبيين مسأله بر اساس عامل محيط اجتماعي، تحديد نگرش حوزه جامعه شناسي اجتماعي است خصوصاً نحوه عملكرد كوچكترين و مهمترين نهاد اجتماعي يعني خانواده كه نقش مهمي را در همكاري و متجانس كردن رفتارهاي هنجاري افراد با محيط اجتماع بر عهده دارد.
در اينجا به بررسي نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهكاري نوجوانان (با تكيه بر نظم در خانواده) مي‌پردازيم. اين كار به خصوص به لحاظ تحديد عوامل مورد بررسي در يك كار علمي اهميت دارد چرا كه نمي‌توان در آن حد در يك كار پژوهشي تمام ابعاد و زوايا را به طور دقيق در نظر داشته و مورد بررسي قرار داد.
اگر خانواده مي‌تواند عامل مهم بزهكاري باشد و شرايط نامطلوب آن بزهكار پرورش دهد، به همان نسبت وجود شرايط مطلوب در خانواده رشد ذهني، عاطفي، رواني و اجتماعي نوجوان را امكان‌پذير ساخته، مهمترين گام در پيشگيري از بزهكاري است.
به نظر مي‌رسد افزايش ميزان بزهكاري حاكي از تضعيف مناسبات گروهي خانواده بوده، به طوري كه وحدت گروهي از هم پاشيده است. به هر ميزاني كه روابط اعضاء از سيطره روابط صميمي، عاطفي، و اخلاقي خارج شود، خطر از بين رفتن كاركرد بسيار مهم خانواده آموزش هنجارها و ارزشهاي اجتماعي به فرزندان دور نخواهد بود.
آنچه مهم است مناسبات و پيوندهاي گروه خانواده است به شكلي كه افراد به عنوان حاملين و عاملين نقشها بايد به گونه‌اي ايفاء نمايند كه كاركرد اساسي حفظ وحدت و انسجام خانواده را به دنبال داشته باشد. خانه‌اي كه از سخن محبت‌آميز خالي است آفت رشد ذهني، عاطفي و اجتماعي نوجوان است، عدم عشق و محبت و نبود ثبات و هماهنگي در خانواده زمينه‌ساز رفتار بزهكارانه است.
هر گاه بنيان عاطفي و اخلاقي خانواده سست گردد روي نظم خانواده (طلاق) تأثير گذاشته، بزهكاري نيز رخ مي‌نمايد. نظم و تعدل در خانواده رابطه معكوس با روند بزهكاري داد. آنگاه كه طلاق رو به فزوني مي‌رود، كشمكشهاي دروني خانواده اوج مي‌‌يابد و فرزندان در سنين نوجواني به دور از نظر والدين در ورطه آلامي چون اعتياد، بزهكاري و ... گرفتار مي‌آيند.
بهرحال روابط بين والدين و فرزند، از هم پاشيدگي خانواده و فقدان نظم و تعادل در خانواده، سست شدن عقايد مذهبي و اخلاقي در بزهكاري نوجوانان نقش مهمي دارد.
اگر ارزشهاي يك نفر و ارزشهاي افرادي كه بر اثر او تأثير شديد دارند به جاي حمايت از رفتار از رفتار غير مجرمانه را رفتار تبهكارانه حمايت كنند، احتمالاً آن شخص مجرم خواهد شد.
همبستگي و پيوستگي و ثبات اركان خانواده كانون مناسبي را پديد مي‌آورد تا افراد به صورت نسبتاً كاملي هنجارهاي مقبول تعميم يافته را ملكه‌سازي و دروني كرده و به سهولت در عرضه اجتماعي، نقشهاي محول و محقق را به نحوي كه از آن انتظار مي‌رود به اجراء گذارند.
خانواده، گروه كوچكي است كه ويژگي اساسي و غير قابل تفكيك آن صميمت آن است. اجتماعي كردن نسل آينده جزء بديهي‌ترين و اساسي‌ترين وظايف خانواده است. (روزن باوم، 149:1973) محبت موجب استواري كانون خانوادگي است، نفرت در جهت معكوس آن جريان دارد و متضمن نفاق و جدايي و مخاصمه و جدال است. هنگامي كه نفرت و اختلاف عميق و مخاصمه به كانوني راه يافت، بقاي نظم خانوادگي بين افراد آن متزلزل و دشوار مي‌شود.

نويسنده :بهزاد
تاريخ: چهارشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۱ ساعت: 10:25

لیست پایان نامه های اماده رشته علوم تربیتی

پایان نامه آسیب شناسی و جرم شناسی بزهکاری زنان و درمان آن ۱۰۰برگ

پایان نامه ارتباط بین منبع کنترل (درونی – بیرونی) سندرم فرسودگی شغلی ۱۰۰برگ

پایان نامه بررسی ارتباط بین درونگرایی ـ برونگرایی و انتخاب رنگ رشته معماری ۹۵برگ

پایان نامه بررسی ارتباط میان استرس های روزانه دانشجویان و سلامت عمومی آنها ۱۰۰برگ

پایان نامه بررسی ارتباط شیوه فرزند پروری والدین با کمرویی دختران (مرتب شود) ۹۰برگ

پایان نامه بررسی استرس قبل از ازدواج در میان دانشجویان دختر رشته مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد ۷۰برگ

پایان نامه بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر ۹۸برگ

پایان نامه بررسی پیش تجربی سیاهه مشاوره ای لوئیس سئوالهای شماره ۳ تا ۴۵ (از مقیاس اطمینان اجتماعی) در میان دانشجویان ۱۱۰برگ

پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی در افزایش سلامت روانشناختی دانش اموزان مراجعه کننده به مشاورین مدارس ۱۷۰برگ

پایان نامه بررسی تأثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکان ۸۰برگ

پایان نامه بررسی تأثیر انگیزه های درونی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان ۱۱۰برگ

پایان نامه بررسی تأثیر برنامه های ماهواره ای بر رشد اجتماعی نوجوانان ۱۲۵برگ

پایان نامه بررسی تأثیر تنیدگی بر افراد سالم و افراد مبتلا به بیماری میگرن ۹۰برگ

پایان نامه بررسی تأثیر رنگها بر روی یادگیری و آموزش کودکان مقطع اول ابتدایی ۶۵برگ

پایان نامه بررسی تأثیر سن زنان در رضایت زناشویی ۵۰برگ

پایان نامه بررسی تأثیر موسیقی و نواختن آن بر اضطراب و دلهره ۷۰برگ

پایان نامه بررسی تأثیر نگرشهای صمیمانه والدین بر تائید و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبیرستان ۷۰برگ

پایان نامه بررسی تأثیر ورزش بر روی استرس دختران دانشجو ورزشکار غیر ورزشکار ۱۱۰برگ

پایان نامه بررسی تأثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان دختر ۶۵برگ

پایان نامه بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی ۱۱۰برگ

پایان نامه بررسی تراکم روی یک رقم لوبیا سبز(سان سیت) ۳۸ برگ

پایان نامه بررسی تفاوت سلامت روانی زنان شاغل و زنان خانه دار ۷۵برگ

پایان نامه بررسی توصیفی موسیقی و موسیقی درمانی بر روی انسانها ۱۹۰برگ

پایان نامه بررسی خودپنداره دختران دانشجوی با آرایش و بدون آرایش ۸۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه افسردگی انحرافات اجتماعی در بین دانشجویان رشته مشاوره دانشگاه ازاد ۹۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان دختر حدود سنی ۲۵-۱۸ سال ۹۵برگ

پایان نامه بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی ۳۵ ساله ۱۳۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بازی های رایانه های خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع ابتدایی ۷۵برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین اختلالات شناختی وجهت های مذهبی در بین دانشجویان ۷۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین اضطراب و جنسیت در دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم راهنمایی ۹۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین افسردگی و ایدز در بین جوانان دختر و پسر حدود ۲۰ تا ۲۲ ساله ۶۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین امکانات رفاهی و افت تحصیلی در بین دانش آموزان شهر ابهر و روستای عمیدآباد و سنبل آباد ۱۲۶برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و شیوه فرزندپروری در بین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان ۹۵برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین پذیرش اجتماعی و ویژگی های شخصیت در بین دانشجویان ۸۵برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین و افسردگی کودکان مقطع ابتدایی ۱۲۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین تفکر غیرمنطقی و سلامت روانی در بین دانشجویان غیر بومی رشته تربیت بدنی و صنایع ۱۲۵برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین خلاقیت و ویژگی های شخصیتی (درونگرایی و برونگرایی) بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ۸۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین خودپنداره و شخصیت روان نژندی در بین دانشجویان دختر رشته مشاوره روان شناسی ۹۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین خودپنداره و شخصیت روان نژندی در بین دانشجویان دختر رشته مشاوره روان شناسی دانشگاه آزاد ۱۰۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت ۴۵برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و اضطراب در بین دانش آموزان سال سوم دبیرستان ۷۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین سخت روئی و رشد اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر ۸۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت روانی و سازگاری اجتماعی دانشجویان ۹۵برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری مادران با انگیزش پیشرفت دانش آموزان سال سوم دبیرستان ۱۰۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری و سلامت عمومی بین نوجوانان ۵۵برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین عزت نفس و افکار غیر منطقی در دانش آموزان دبیرستان دخترانه ۱۱۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین فرزندپروری والدین و پذیرش اجتماعی کودکان مقطع ابتدائی ۹۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطعه متوسطه ۹۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران مقطع سوم راهنمایی ۵۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی و تربیت تولد ۱۱۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین کمرویی و استرس در بین دانش جویان دختر دانشگاه آزاد ۶۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین ورزش و بهداشت روانی دانشجویان رشته های ادبیات و تربیت بدنی ۸۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش و استرس در دانشجویان ممتاز ۱۱۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان دانشگاه ۱۵۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایتمندی زناشویی ۱۰۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت عمومی در بین جوانان سنی ۲۰ ساله ۷۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت عمومی در بین دختران مقطع سوم دبیرستان ۸۵برگ

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان ۱۱۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی ۱۰۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه تفکر غیرمنطقی و یافتن هویت در سازگاری اجتماعی نوجوانان ۱۸۵برگ

پایان نامه بررسی رابطه تک فرزندی با اختلالات رفتاری ۹۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه تیپ های شخصیتی دبیران دبیرستان های دخترانه با میزان موفقیت ۱۹۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان ۹۰ برگ

پایان نامه بررسی رابطه سخت روئی روان شناختی و باورهای خود درآمدی در دانشجویان دختر و پسر دوره کارشناسی رشته مشاوره و راهنمائی و روان شناسی عمومی ۱۱۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه عشق مثلثی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد ۸۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه میزان نگرش (پایبندی) مذهبی با رضایت از زندگی زناشویی ۵۵برگ

پایان نامه بررسی رابطه نارضایتی شغلی و افسردگی ۷۵برگ

پایان نامه بررسی رابطه نگرش مذهبی با رضایت از زندگی زناشویی ۹۰ برگ

پایان نامه بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی (افسردگی – اضطراب و کمرویی ) و ترتیب تولد دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان ۱۴۵برگ

پایان نامه بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و سلامت روان در بین دانش آموزان دبیرستان ۱۰۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی با ساختار قدرت در خانواده زنان معلم ۱۸۰برگ

پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد ۹۰برگ

پایان نامه بررسی راههای رسوخ مدهای غیر متعارف بر جامعه ۱۰۰برگ

پایان نامه بررسی روحیات کارآفرینی در بین دانشجویان رشته اقتصاد کشاورزی ابهر و مقایسه آن با کارآفرینان شهرستان ابهر ۷۰برگ

پایان نامه بررسی ریشه دهی در ارقام مختلف انگور ۱۰۰برگ

پایان نامه بررسی سلامت روانی سالمندان آسایشگاهی و غیر آسایشگاهی ۱۳۰برگ

پایان نامه بررسی سلامت روانی سالمندان آسایشگاهی و غیرآسایشگاهی ۱۰۰برگ

پایان نامه بررسی سلامت عمومی و رضایت مندی شغلی در شرکت های خدمات مسافری ۹۵برگ

پایان نامه بررسی شیوع همسر آزاری در بین زنان متأهل حدود سنی ۳۵-۳۰ ساله ۷۰برگ

پایان نامه بررسی شیوه های تربیتی در گرایش به مد در بین دانشجویان دختر ۷۰برگ

پایان نامه بررسی عزت نفس دانشجویان خودشکوفا در زمینه های ورزشی و تحصیلی ۹۵برگ

پایان نامه بررسی علل گرایش جوانان ۱۸ تا ۲۵ ساله به اعتیاد ۱۰۰برگ

پایان نامه بررسی علل و انگیزه های گرایش جوانان به رشته های فنی و حرفه ای ۹۵برگ

پایان نامه بررسی عملکرد در الگوهای ترسیمی در کودکان عادی و عقب مانده ذهنی ۱۳۰برگ

پایان نامه بررسی علل گرایش جوانان به مواد مخدر شامل کرک ، شیشه ، ال اس دی ، اکستاسی و .. در بین دانشجویان ۹۰برگ

پایان نامه بررسی عملکرد رله پیلوت در شبکه فوق توزیع ۱۱۰ برگ

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش ۱۰۰برگ

پایان نامه بررسی فواید برگزاری دوره های آموزشی IT برای معلمان ۵۵برگ

پایان نامه بررسی مقایسه شیوع طلاق در ازدواج های سنتی و مدرن ۱۵۰برگ

پایان نامه بررسی مقایسه هوش هیجانی زنان و مردان کارمند ۷۰برگ

پایان نامه بررسی مقدماتی شخصیتی کرنل برای سئوال ۳۶ و ۳۷ بر روی دانشجویان ۱۳۵برگ

پایان نامه بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی – ژرمنی – کامن لا و حقوق اساسی ۹۰برگ

پایان نامه بررسی میزان اثر بخشی آن در پروژه های شش سیگما (ایران خودرو) ۹۰برگ

پایان نامه بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ۵۵برگ

پایان نامه بررسی نقش مشاور در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ریاضی ، علوم تجربی و انسانی ۸۰برگ

پایان نامه بررسی نگرش افراد معلول در رابطه با ازدواج با افراد سالم ۸۵برگ

پایان نامه بررسی نگرش والدین در مورد مصرف مواد مخدر در نوجوانان دختر مدرسه راهنمایی ۴۰برگ

پایان نامه بررسی و شناخت علل تفاوت بین مالیات ابزاری تشخیصی قطعی و ارائه راهکارهای لازم جهت بیرون رفت از این مشکل ۴۸

پایان نامه بررسی و شناسایی (آسیب شناسی و فن شناسی) کاشیهای مجموعه بقعه شیخ صفی الدین و ارائه طرح مرمت ۲۱۰برگ

پایان نامه بررسی و مشاهده عملکرد کودکان عادی و عقب مانده ذهی در اجام الگوهای ترسیمی بر اساس آزمونهای گودایناف و شکل A بندر – گشتالت ۱۴۰برگ

پایان نامه چت رم و روابط بین افراد وجوانان ۱۳۰برگ

پایان نامه جغرافیای تاریخی زنجان از آغاز اسلام تا ظهور مغول ۱۷۰برگ

پایان نامه جایگاه اوقات فراغت در مدیریت زمان نوجوانان و جوانان ۱۵۵برگ

پایان نامه تولید شربت گلوکز ۱۲۶برگ

پایان نامه تصحیح و تحشیه کتاب تاریخ انقلاب ایران (بی نا) از دوره ناصرالدین شاه تا حاکمیت مجلس علیه محمد علی شاه ۳۳۰برگ

پایان نامه تحولات سیاسی ولایت کرمانشاهان در دوره صفویه ۱۱۰برگ

پایان نامه تجزیه و تحلیل هنر پیکر تراشی هنر اشکانی با نگاهی به اصول هنر هلنی ۱۳۰برگ

پایان نامه تاریخچه و ارزش اقتصادی و غذایی انگور ۷۰برگ

پایان نامه تأثیر ورزش در کاهش افسردگی جوانان حدود سنی ۱۸ ساله ۸۰برگ

پایان نامه تأثیر مهد کودک بر رشد هوش علمی کودکان ۷ تا ۹ ساله ۸۵برگ

پایان نامه تأثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی ۶۵برگ

پایان نامه تأثیر دوستی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی با توجه به وضعیت اقتصادی آنها ۷۰برگ

پایان نامه تأثیر اسباب بازی در بهبود کودکان پیش دبستانی بستر ی در بیمارستان ۲۰۰برگ

پایان نامه پیمایشی در سنجش میزان گرایش افراد به بزه کاری و عوامل موثر بر آن در بین نوجوانان کانون اصلاح و تربیت ۲۲۰برگ

پایان نامه بهزیستی شخصیتی دختران فراری با دختران عادی حدود ۲۰-۱۸ ساله ۸۰برگ

پایان نامه برق قدرت، کابلها و عیب یابی کابلها ۱۴۰برگ

پایان نامه برق قدرت ، بررسی اثر خطای اتصالی در هادی های CTC 90برگ

پایان نامه برق ، تعمیرات شبکه های برقدار ۲۰ کیلوولت ۱۲۵برگ

پایان نامه بررسی هوش هیجانی در بین دانشجویان رشته های مشاوره و مهندسی ۱۱۰برگ

پایان نامه بررسی ومقایسه عزت نفس بین دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار پسر و دختر ۹۰برگ

پایان نامه بررسی وضعیت صنوبر کاری های انجام شده در استان ابهر ۲۵۰برگ

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان اضطراب و افسردگی هنرمندان با افراد عادی ۱۱۰برگ

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان اضطراب و افسردگی بین نوازندگان موسیقی وافراد عادی ۶۵برگ

پایان نامه بررسی و مقایسه زنان عادی و ویژه ۸۵برگ

پایان نامه بررسی و مقایسه خلاقیت کودکان اجتماعی و انزواطلب حدود سنی ۸ سال ۹۵برگ

پایان نامه بررسی و مقاله بین خودپنداره دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد ۸۰برگ

پایان نامه بررسی تأثیر بازی درمانی در درمان کودکان بیش فعال حدود سنی ۷ سال ۸۰برگ

پایان نامه مقایسه ویژگی های شخصیتی (درون گرایی و برون گرایی) پسران سیگاری و غیر سیگاری ۸۵برگ

نهضت سواد آموزی ۶۰برگ

نساجی (شرکت پارس نخ) ۸۰برگ

نحوه گذران اوقات فراغت و نظریه های مربوط به آن ۳۵برگ

کارورزی مطالعه و بررسی کنترل و کیفیت انواع تولیدات شرکت نمانور ۱۵۰برگ

روش تحقیق مقایسه ویژگی های شخصیتی (شخصیت ضد اجتماعی و انحرافات اجتماعی) در بین دانشجویان دختر و پسر ۴۴ برگ

روش تحقیق بررسی تأثیر سبک رهبری (رابطه مدار و وظیفه مدار) بر رضایتمندی شغلی کارکنان ۱۲۰برگ

روش تحقیق بررسی تأثیر سبک رهبری (رابطه مدار و وظیفه مدار) بر رضایتمندی شغلی کارکان پژوهشکده جهاد کشاورزی ۱۲۰برگ

روش تحقیق بررسی ارتباط بین نگرش مذهبی و رضایت از زندگی زناشویی ۵۵برگ

حضور دام در تخریب جنگل ۲۴برگ

جرم زدایی ۲۲برگ

پروژه فنون و فروش (تاریخچه بیمه و خدمات بیمه ای) ۳۵برگ

پروژه طراحی صعتی ۶۰برگ

پروژه صنعت خودروسازی ۷۷برگ

پروژه شیشه گری ۷۹برگ

پروژه ریخته گری (متالوژی) ۷۰برگ

پرس ها ۶۸برگ

پایاننامه مقایسه سلامت روان در بین دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان پرورشگاهی ۷۰برگ

پایان نامه هدفمند کردن یارانه در کاهش فقر ۱۱۰ برگ

پایان نامه ویروس های آنفلونزا (در مرغداری) ۱۰۹برگ

پایان نامه نقش ریشه و پایه های درختان میوه در سازگاری با مواع مل محیطی ۴۰ برگ

پایان نامه نقش ریشه و پایه های درختان میوه در سازگاری با عوامل محیطی ۵۰برگ

پایان نامه نقش دینامیکهای بار بر روی میرایی نوسانات الکترومکانیکی سیستم قدرت ۱۰۰برگ

پایان نامه مهندسی مواد، سنتز و ارزیابی خواص بدنه های بر پایه تیالیت ۱۳۰برگ

پایان نامه مهارت شغلی مدیر آموزشگاه ۱۲۰برگ

پایان نامه موسیقی درمانی وکاهش هورمون های استرس زا و تأثیر موسیقی بر کاهش افسردگی ۷۰برگ

پایان نامه موسیقی درمانی و کاهش هورمون های استرس زا و تأثیر موسیقی بر کاهش افسردگی دانشجویان ۷۵برگ

پایان نامه مقایسه هیپوکندری در بین دانشجویان متأهل و مجرد ۵۴ برگ

پایان نامه مقایسه هوش هیجانی بین دختران عادی و فراری ۷۰برگ

پایان نامه مقایسه هوش هیجانی بین دختران عادی و فراری ۲۵-۱۵ ساله ۵۰برگ

پایان نامه مقایسه ویژگیهای شخصیتی درونگرا و برونگرا در بین زنان و مردان شاغل و غیر شاغل ۶۷برگ

پایان نامه مقایسه ویژگی های شخصیتی زنان سرد مزاج با زنان عادی حدود سنی ۲۰-۳۰ سال ۵۰برگ

پایان نامه مقایسه ویژگی های شخصیتی دانش آموزان علاقمند به ورزش و دانش آموزان بی علاقه به ورزش در دبیرستان ۱۲۰برگ

پایان نامه مقایسه ویژگی های سخت ورزی در بین دانشجویان ممتاز و دانش جویان مشروطی دختر ۵۵برگ

پایان نامه مقایسه و ویژگیهای شخصیتی در بین دانشجویان با نگرش مثبت و منفی به مواد مخدر و اعتیاد ۷۰برگ

پایان نامه مقایسه میزان هیجان خواهی دانشجویان متأهل و مجرد دانشگاه آزاد ۴۵برگ

پایان نامه مقایسه میزان عزت نفس در بین دانش جویان ممتاز و دانش جویان مشروطی دانشگاه ۴۰برگ

پایان نامه مقایسه میزان افسردگی جانبازان خفیف و شدید ۸۰برگ

پایان نامه مقایسه مشکلات زنان عادی و ویژه ۶۰برگ

پایان نامه مقایسه عزت نفس جوانان عادی و بزهکار ۱۸ تا ۲۵ سال ۷۰برگ

پایان نامه مقایسه شیوع افسردگی در بین زنان و مردان زندانی و غیر زندانی حدود سنی ۳۵ ساله ۱۰۰برگ

پایان نامه مقایسه سلامت روانی زنان با سرپرست و بدون سرپرست حدود سنی ۳۵ سال ۱۱۰برگ

پایان نامه مقایسه سلامت روانی خانواده در بین افراد دارای شغل های دولتی و آزاد مردان حدود سنی ۳۵ سال ۱۱۰برگ

پایان نامه مقایسه رنگ قرمز و مشکی در عزت نفس دانش آموزان مقطع ابتدایی و راهنمایی ۱۰۰برگ

پایان نامه مقایسه رفتار اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیرمعتاد ۷۳برگ

پایان نامه مقایسه رفتار اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد حدود سنی ۲۲ سال ۶۰برگ

پایان نامه مقایسه رضایت شغلی پزشکان در بین بخشهای عمومی و خاص ۸۵برگ

پایان نامه مقایسه رضایت زناشویی در بین زنان مطلقه و زنان متأهل ۱۰۰برگ

پایان نامه مقایسه پرخاشگری در بین نوجوان مقطع دوم راهنمایی خانواده های مذهبی و غیر مذهبی ۷۵برگ

پایان نامه مقایسه باورهای غیرمنطقی در بین مادران دارای فرزند عقب مانده و ماداران دارای فرزند عادی ۱۱۰برگ

پایان نامه مقایسه افسردگی در بین جوانان ۱۸ ساله ورزشکار و غیر ورزشکار ۷۵برگ

پایان نامه مقایسه اضطراب میان دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره ۷۵برگ

پایان نامه مقایسه اضطراب در بین کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادی حدود سنی ۴-۵ ساله در مهد کودک ۹۰برگ

پایان نامه مقایسه اضطراب دانش آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمایی ۶۰برگ

پایان نامه مقایسه اختلال ضعف روانی در بین زنان دارای اختلاف خانوادگی و زنان عادی از طریق آزمون m.m.p.i 100برگ

پایان نامه معماری مجموعه تفریحی فرهنگی ارومیه ۱۶۵برگ

پایان نامه معماری طراحی رصدخانه ۸۵برگ

پایان نامه معماری دهکده توریستی ۱۵۰برگ

پایان نامه معماری تالار شهر و شورای شهر ۱۱۰برگ

پایان نامه معماری ، مرکز تحقیقات نجوم ۱۰۰برگ

پایان نامه محل یابی خطا در شبکه های توزیع ۸۷ برگ

پایان نامه ماشین های الکتریکی کوچک و موارد استفاده آنها ۹۰برگ

پایان نامه گیلان در دوره صفویه ۲۲۰برگ

پایان نامه کشاورزی ، راهکارهای مبارزه با قاچاق محصولات کشاورزی در ایران از دیدگاه اساتید کشاورزی ۱۵۰برگ

پایان نامه کاشی و سرامیک ۸۹برگ

پایان نامه قارچ ۷۰برگ

پایان نامه فرآیندهای ریخته گری تحت فشار و آنالیز تنش و خستگی در اثر فشار ۱۱۰برگ

پایان نامه عوامل موثر بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی دخترانه ۵۰برگ

پایان نامه علل گرایش جوانان به مد و مدپرستی ۶۰برگ

پایان نامه طراحی وب سایت آموزشی ۱۰۰برگ

پایان نامه طراحی گیربکس های سه سرعته و نوشتن برنامه ای جامع جهت انجام مراحل متنوع طراحی ۱۶۵برگ

پایان نامه طراحی دریچه های هیدرومکانیکال سد و شبکه های آبیاری ۵۰برگ

پایان نامه طراحی تأسیسات مکانیکی برج تجاری به وسیله نرم افزارهای Ductsaze و Carrier به همراه محاسبات دستی (فصل نه در پایان نامه موجود نیست) ۷۰برگ

پایان نامه طراحی پمپ های سانتریفوژ ۷۵برگ

پایان نامه صنعت نساجی(صنعت پوشاک) ۵۵برگ

پایان نامه صنعت پارچه ۶۰برگ

پایان نامه شیمی ، بهینه سازی کانورتور آمونیاک شماره ۲ پتروشیمی رازی ۸۵برگ

پایان نامه رابطه عزت نفس با منبع کنترل در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد ۱۰۰برگ

پایان نامه رابطه سندرم پیش از قاعدگی با پرخاشگری در دانشجویان دختر ۷۰برگ

پایان نامه رابطه سلامت عمومی و رضایت شغلی معلمین ۸۰برگ

پایان نامه رابطه خویشتن پنداری و رضایت شغلی دبیران ۸۰برگ

پایان نامه رابطه حمایت اجتماعی با سلامت روانی در بین دانشجویان دانشگاه ۵۰ برگ

پایان نامه رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متأهل ۹۰برگ

پایان نامه رابطه بین سخت روئی و نا امیدی بین دانشجویان رشته کشاورزی و روانشناسی (دختر و پسر) ۸۵برگ

پایان نامه رابطه باورهای دینی و تربیت فرزندان ۹۵ برگ

پایان نامه رابطه باورهای دینی و ازدواج موفق ۱۱۰برگ

پایان نامه رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت در بین دانشجویان دختر و پسر ۸۰برگ

ادامه پایان نامه های رشته علوم تربیتی و روانشناسی

روانشناسی و علوم تربیتی

روانشناسی و علوم تربیتی – پروژه

لیست مقالات این بخش:

روش تحقیق بررسی تأثیر مذهب بر میزان مصرف سیگار و مشروبات الکلی

پایان نامه بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در کودکان دبستانی و راههای درمان آن

پایان نامه بررسی عوامل ایجاد انگیزه معلمان و مدیران مقاطع مختلف تحصیلی جهت استفاده از راه کارهای نوین آموزشی

روش تحقیق بررسی عوامل موثر بر مشارکت فرهنگی قشرهای مختلف مردم در شهر کرمان

پایان نامه بررسی میزان تأثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بجنورد

روش تحقیق بررسی و شناخت میزان حساسیت زنان شهر کرمان در مورد انواع جرائم و انحرافات اجتماعی

پایان نامه بررسی میزان تأثیر اردوهای تربیتی – آموزشی بر رشد شخصیت دانش آموزان

پایان نامه آموزش مفاهیم دینی به کودکان (۱۳-۶) سال با تاکید بر نماز ، دعا و قرآن

پایان نامه بررسی رابطه بین اضطراب مادر با ویژگیهای خانواده

پایان نامه بررسی هوش موسیقیایی در یادگیری دانش آموزان

روش تحقیق بررسی نقش کانالهای ماهواره ای در بزه کاری جوانان مشهدی

پایان نامه عوامل موثر بر ترک اعتیاد

پایان نامه بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

پایان نامه مقایسه میزان بهره هوشی دختران و پسران ابتدایی از طریق آزمون آدمک گودینام

روش تحقیق مقایسه هوش هیجانی و جرأت ورزی در دانش آموزان دختر و پسر نابینا و عادی

روش تحقیق استرس شغلی

روش تحقیق مشکلات بکارگیری روشهای فعال تدریس توسط معلمان

روش تحقیق بررسی عوامل موثر بر اختلالات یادگیری دانش آموزان

پایان نامه دوستی های قبل از ازدواج و تاثیر آن بر بهداشت زندگی زناشویی

پایان نامه بررسی علل اقدام به خودکشی جوانان سنین ۱۵-۱۸ سال ساکن شهر مشهد

پایان نامه بررسی تربیت بدنی و نقش آن در پیشرفت تحصیلی

روش تحقیق بررسی وضعیت کیفی کتابخانه های دبیرستانی شهر اصفهان از لحاظ مدیریت ، نیروی انسانی، بودجه ، منابع و فضا و جایگاه این کتابخانه ها در بدنه آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۸۵

پایان نامه رابطه استعداد دانش آموزان پایه سوم راهنمایی با رشته تحصیلی انتخاب شده

پایان نامه مقایسه تاثیر سبکهای مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی ناحیه ۷ شهر مشهد

پایان نامه بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

پایان نامه بررسی مداخله با متادون بر تغییر رفتار و کاهش میزان رفتارهای پرخطر معتادان خودمعرف به مراکز بهزیستی

پایان نامه بررسی راهکارهایی در باب آموزش هنر و شکوفائی خلاقیت از طریق آموزش پیش از دبستان

پایان نامه علل گرایش جوانان به اعتیاد

پایان نامه رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی مشهد

پایان نامه سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی قوچان

پایان نامه مقایسه جو سازمانی دانشکده های ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مدیران و اثر بخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان در ناحیه ۵ مشهد

پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباط سازمانی و منابع قدرت مدیران ، ادرات هفتگانه آموزش و پرورش مشهد

پایان نامه بررسی و مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی بین دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و دانشجویان با عقاید مذهبی پائین

پایان نامه اثرات و عوامل موثر بر طلاق در خانواده های شهرستان نیشابور

پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس با هر یک از پایگاههای هویت در دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی و سوم متوسطه مشهد

پایان نامه بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور

روش تحقیق بررسی کلاس بندی بهینه و تاثیر آن در ارتقا و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

روش تقحیق بررسی نگرش دبیران و دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به اجرای طرح لباس متحد الشکل

روش تحقیق بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی

بررسی و مقایسه میزان اضطاب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در ایام امتحانات

بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیرآموز شهرستان مینودشت

بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دختران نوجوان و جوانان قشر فقیر و دختران نوجوان و جوان قشر غنی

بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل

پایان نامه آمار – مفاهیم اختلال و رشد و پیشبرد و مقایسه شدت بدشکلی هراس بدن بین دانش آموزان پسر و دختر دبیرستانی

بررسی تعریف تحلیلی افراد تا چه میزان به تعریف اسمی واژه (باحجاب) نزدیک است

پایان نامه بررسی شیوع اختلالات روانی در بیماران کلیوی شهرستان نیشابور

پایان نامه بررسی شیوع اختلالهای روانی در جانبازان شهرستان نیشابور

روش تحقیق بررسی عدم استقبال سواد آموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی

بررسی عوامل پرخاشگری و مشکلات دانش آموزان پرخاشگر و ارائه راه حلهای مناسب برای بهبود رفتار آنان

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه از سه بعد دینی ، خانوادگی و ملی

پایان نامه بررسی منبع کنترل درونی – برونی با عزت نفس

پایان نامه بررسی میزان تفاوت سلامت روانی کلیه افرادی که در دو دانشگاه هنر و پیام نور مشغول به فعالیت می باشند

پایان نامه بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی و غیر انتفاعی

پایان نامه بررسی نقش رسانه های جمعی (با تاکید بر تلویزیون) در الگوپذیری و رفتار کودکان

پایان نامه رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی

پایان نامه سنجشمیزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از تحصیل

پایان نامه هنجاریابی آزمون افسردگی کودکان ماریاکواس برای کلیه دانش آموزان دختر و پسر

روش تحقیق بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران و برآورد وضعیت آن در سالهای آینده

بررسی تاثیر موسیقی زورخانه ای بر میزان عملکرد باستانی کاران در حرکت میل گرفتن

بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معلمین مقطع راهنمایی

بررسی و آشنایی جوانان با موسیقی و نتها

بررسی خانواده و نقش آن در ابراز محبت و مهرورزی

بررسی راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در دانش آموزان پیش دانشگاهی

بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها

بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان

بررسی تجارت زنان

مقایسه بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری در دانشگاه

تاثیر آموزش مهارت های زندگی در سلامت روانی افراد

بررسی مقایسه ای ویژگیهای خانوادگی زنان روسپی و غیر روسپی

بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان مقطع دبیرستان

روش تحقیق شناخت نیازهای آموزشی کارکنان اطلاعات سازمان …

بررسی علل بی انضباطی دانش آموزان پسر در مقطع راهنمایی

بررسی و شناخت عوامل موثر در بدحجابی دانش آموزان دختر

تاثیر آموزش مهارت های زندگی در سلامت روان افراد

بررسی میزان وقوع اسفاده از اینترنت توسط دانشجویان

بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان

بررسی رابطه منبع کنترل (درونی و بیرونی) با عزت نفس

بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متاهل دانشگاه

بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختر

بررسی عوامل مهم در ایجاد ارتباط روشن ، متقاعد سازی و شکستن مقاومت در کودکان خیابانی

بررسی راههای موثر بر میزان افزایش رغبت و علاقه جهت مطالعه و تحقیق در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

بررسی رشد قضاوت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه و همچنین مقایسه بین متولدین سالهای ۶۳ و ۶۱ و ۶۰ و ۵۹

روش تحقیق بررسی علل بروز مشکل فرار دختران از خانه

بررسی رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران دبیرستانی

بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان

بررسی تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

بررسی مسائل و مشکلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده

بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه

بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی

عوامل موثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه

بررسی عوامل بر یادگیری دروس بخوانیم و بنویسیم پایه اول و دوم ابتدایی

بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری با مکان کنترل در دانش آموزان دوره راهنمایی

بررسی سنجش خلاقیت کارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و روان شناسی و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر دوره تحصیل دانشگاهی بر رشد خلاقیتشان

بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان در سال۸۶ و ارائه راهبردهای مقابله با آنها

روش تحقیق مقایسه میزان توانمندی فنی، ادراکی، انسانی مدیران زن و مرد مقطع متوسطه

بررسی رابطه میان هوش هیجانی و سلامت روانی

روش تحقیق بررسی چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال در ایران

روش تحقیق مقایسه خواب و مرگ

مقایسه دبیرستان های دخترانه دولتی و غیر انتفاعی از نظر میزان برخورداری از ویژگی های سازمان یادگیرنده

روش تحقیق بررسی تأثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران

بررسی و مقایسه سلامت روان شاعران در کنار افراد غیر شاعر

بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی

بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در سال ۸۶-۸۵

روش تحقیق بررسی عملکرد خانواده در کنترل خشم نوجوانان دختر و پسر ۱۵-۱۸ سال

بررسی مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار

مقایسه عملکردهای اجرایی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با افراد سالم

بررسی میزان افسردگی در پرسنل بیمارستان

پاورپوینت روان شناسی یادگیری

پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی

بررسی رابطه بین تحقیق و پژوهش دانشجویان با افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی

روش تحقیق اثربخشی درمان براساس رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر کاهش باروهای غیرمنطقی زنان متأهل

بررسی ارتباط بین انجام فعالیتهای نظارتی مدیران و عملکرد آموزشی مدارس

بررسی افسردگی بین مردان بازنشسته و شاغل

بررسی تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی در افزایش سلامت روانشناختی دانش آموزان مراجعه کننده به مشاورین مدرسه

طرح مطالعاتی چگونه می توانیم دانش آموزان آموزشگاه را در مقطع ابتدائی به خواندن نماز علاقه مند نمائیم

بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان) با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل

نقش ایثار در منابع اسلامی و تأثیر آن در تکامل فرد واجتماع

بررسی بین میزان افسردگی امدادگران مرد هلال احمر با سابقه فعالیت امدادی آنها

بررسی فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و بررسی روشهای موثر کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت

بررسی تفاوت سبک اسنادی کودک عادی و کودک عقب مانده ذهنی

بررسی و تفسیر روان شناختی نقاشی های اطفال ۷ تا ۹ ساله در ارتباطات خانوادگی

نويسنده :بهزاد
تاريخ: چهارشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۱ ساعت: 10:11

 پایان نامه حسابداری پیرامون اوراق قرضه اسلامی صکوک

تعداد صفحات ۵۲

قیمت ۱۰۵۰۰

فهرست مطالب:

مقدمه ....................................................................................................................... 1

فصل 1 : مفهوم صکوک ........................................................................................... 2

1-1)         تعریف صکوک ........................................................................................... 2

1-2)         تاریخچه صکوک ..................................................................................... 3

1-3)         سیستم انتشار اوراق صکوک ......................................................................... 5

1-4)         انواع اوراق صکوک .................................................................................. 7

1-4-1)  اوراق اجاره ............................................................................................... 7

1-4-2 )  اوراق مرابحه .......................................................................................... 8

1-4-3)  اوراق رهنی ............................................................................................... 10

1-4-4)  استصناع ...........................................................................................10

1-4-5)  صکوک مشارکت ......................................................................................11

1-4-6)  اوراق مضاربه ............................................................................................ 12

1-4-7)  اوراق جعاله ............................................................................................ 12

1-4-8)  اوراق مشتقه ...................................................................................... 13

1-5)         مقایسه اوراق صکوک با اوراق قرضه های معمول .......................................14

1-6)         نتیجه گیری فصل اول......................................................................16

فصل دوم : ریسک اوراق صکوک .......................................................... 17

2-1)  تعریف ریسک ................................................................................... 17

2-2)  عوامل بروز ریسک اعتباری در صکوک ........................................................... 18

2-3)  انواع ريسك هاي صكوك اجاره و روش هاي پوشش آن ..........................................24

2-3-1)  ریسک بازاراولیه .................................................................................. 24

2-3-2)  ریسک بازار ثانویه ............................................................................ 26

2-3-3)  ریسک های غیر مالی ...................................................................... 36

2-3-4)  ریسک های مرتبط با دارایی .......................................................... 37

2-4)  نتیجه گیری فصل دوم ............................................................................ 41

فصل سوم: استاندارد های حسابداری صکوک ............................................ 42

3-1)  نتیجه گیری فصل سوم ........................................................................ 50

فصل چهارم: پیشنهاد صدور صکوک ممتاز  .......................................................52

فهرست منابع فارسی

·        پهلوان، حميد و روح‌الله رضوي، اوراق صكوك: تعريف، انواع و ساختار. گزارش پژوهشي مديريت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي وابسته به بورس اوراق بهادار تهران. 1386.

·        نجفي، مهدي «بررسي فرآيند تامين مالي از طريق انتشار اوراق صكوك»؛ ماهنامه بورس؛ آبان 1385.

·        پهلوان حميد (1386)؛ « بازار صكوك» ماهنامه بورس؛ فروردين 1386

·        سروش، ابوذر، بررسي اوراق صكوك اجاره، مجله بورس، شماره 65

·        مصوبات كميته فقهي بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار،

·        فطرس، محمد حسن و حسين محمودي؛ صكوك، ابزاري مناسب براي جانشيني اوراق قرضه

·        موسوي بیوکی، سید محمد مهدي، بررسی تطبیقی مشتقات اعتباري بافقه امامیه، سید عباس موسویان،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه امام صادق (ع)

·        ابوالحسنی، اصغر و حسنی مقدم، رفیع (بررسی انواع ریسکها و روشهاي مدیریت آن در نظام بانکداري بدون رباي ایران)

·        ابزار مالی صکوک، موسویان،سید عباس ، تهران،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،اول

فهرست منابع خارجی

·       Manama: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions

·        Bakar, M. D. (2003), “Contracts in Islamic Commercial and Their Application

·        Brigham, E. C. and Ehrhardt, M. C. (2005), Financial Management,11th ed.USA: Thomson South Western Publishing

·       Hamat, M. (1994), “Accounting Issues in the Operation of Islamic Banking”

·        Ismail, H. and Latiff, A. R. (1999), “Reporting Islamic Based Transactions: Question of Substance”

·        Kahf, Monzer, «SUKUK: PRINCIPLES, STRUCTURE & PERFORMANCE”, 23-25 October 2007, available

·        Ismail, H. and Latiff, A. R. (2000), “Financial Reporting of Islamic Banks: Research Highlights”

·        Ismail, H. and Latiff, A. R. (2001), Survey & Analysis of Financial Reportingof Islamic Banks Worldwide

·        Middle East Business News and Company Directory (n. d.), “Development andRegulation of the Sukuk Market in Malaysia”

·        Moustapha, S. K. (2001), The Sale of Debt: As Implemented by the Islamic Financial Institutions in Malaysia

·        Rahman, A. R. (2003), “Accounting Regulatory Issues on Investments In Islamic Bonds”

·       Rosly, S. A. (2001), “Some Issues of Bay‘ al-‘Inah in Malaysian Islamic Financial Markets”

فهرست نمودار هاو شکل ها:

نمودار 1-1 : نمودار روند رو به رشد انتشار اوراق صکوک...................................................4

شکل 1-1 : نمای شماتیک سیستم انتشار اوراق صکوک .............................................6

نمودار 1-2: ترکیب اوراق صکوک منتشر شده در دنیا در سال های2007 -2000 ......................... 14

 

نويسنده :بهزاد
تاريخ: چهارشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۱ ساعت: 8:41

تعداد صفحات ۵۵

قیمت ۱۱۰۰۰ تومان

پایان نامه بررسی حقوقی مالكیت فكری در ایران و به طور عام رشته علوم اجتماعی

مقدمه:

از آغاز زندگی بشر، تا دوران تكامل اولیه‏ای كه به تولد مفاهیمی چون «حق، مالكیت، و..» منتهی شد، اعمال مالكیت و سلطة مالكانة انسان بر اشیاء، اموال و حتی افراد، تابع فرهنگ و عرف دوران مخصوص به خود است كه از موضوع موردبحث خارج می‏باشد. با پیدایش مفهومی «مالكیت، مال و حق» مالكیت تنها به شكل سلطه بر اشیاء مادی و در غالب منقول و غیرمنقول و در مواردی نیز به شكل سلطه بر فرد انسان یا جاندار دیگر متصور بود. اما در طی قرون متمادی جایگاه حقوقی مالكیت فكری به مرور شكل گرفت و امروزه یكی از به روزترین و مهمترین انواع مالكیت هاست كه با جنبه‏های خاص فرهنگی، اجتماعی، تجاری و صنعتی در یك بستر حقوقی دچار تحول كامل‏تری می‏شود.

به عقیدة بیشتر نویسندگان حقوقی، واژه مالكیت فكری برآمده از واژه انگلیسی «Intellectual property» است و ترجمة «مالكیت معنوی» برای آن چندان شایسته نمی‏باشد. به هر صورت از مطالعة اجماع بین‏المللی چنین بدست می‏آید كه كشورهای جهان به این مقوله اهمیت بسیار داده و از آن جهت افزایش پیشرفت فناوری و تولیدات مختلف صنعتی، تجاری و فرهنگی بهره می‏برند و در كشور ما نیز به نظر می‏رسد غفلت قانونگذار روبه پایان است و شاهد حركت‏های مثبت و قدم‏های بزرگی در این زمینه هستیم.

فهرست مطالب:

 

مقدمه    1

 

فصل اول – بررسی مالكیت فكری به طور عام     2

1-1- ویژگی‏های مالكیت فكری           2

1-2- تاریخچه‏ای كوتاه از پیدایش مالكیت فكری    4

1-3- بررسی شاخه‏های مالكیت فكری و نقدی بر آن        8

1- شاخة مالكیت صنعتی     8

2- شاخة مالكیت ادبی و هنری          8

1-4- عزم جهانی   11

WIPO    16

توضیحاتی كوتاه پیرامون موضوعات داخل در محدودة كپی رایت و حقوق مشابه آن         18

حقوق مشابه كپی رایت       21

 

فصل دوم – حقوق مالكیت فكری در ایران           23

2-1- سوابق توجه قانونگذار ایرانی به مالكیت فكری          23

در باره مالكیت ادبی و هنری  27

2-2- بررسی جایگاه مالكیت ادبی و هنری در نقد قوانین مربوطه       32

نرم افزارهای رایانه‏ای          37

2-3- بررسی ضعف‎ها، موانع و بیان راهكارها       42

در لزوم الحاق ایران به كنوانسیون‏‎های مربوط به كپی رایت و آثار آن    42

1- تحول در قانونگذاری         42

2- تحول در دستگاه‏های اجرایی         43

3- تحول در ابعاد رسیدگی قضایی       44

الف) وجود تنگنا در صدور رأی 44

ب) جوان گرایی در كادر قضایی          45

ج) كمبود آرای وحدت رویه     47

4- لزوم دیپلماتیك و حركت یكپارچه در سطح بین‏المللی      48

منابع فارسی        52

 

 

نويسنده :بهزاد
تاريخ: سه شنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۱ ساعت: 9:29

تعداد صفحات ۳۰

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

پایان نامه کارشناسی برق (کنترل) عنوان پروژه:تکنولوژی نانو سنسورها

فصل اول:

نانو تكنولوژي،  فناوري نوين

نانو تكنولوژي فناوري جديدي است كه تمام دنيا را فراگرفته است و به تعبير دقيقتر "نانو تكنولوژي بخشي از آينده نيست بلكه همه آينده است ".در اين مقاله بعد از تعريف نانو به بيان دلايل كاربرد ها و ضرورتهاي توجه به اين فناوري اشاره شده است .

 .1-1تعريف نانو تكنولوژي  

نانو تكنولوژي،توانمندي توليد مواد،ابزار ها و سيستمهاي جديد با در دست گرفتن كنترل در سطح مولكولي و اتمي و استفاده از خواص آنها درمقیاس نانو می باشد.علم نانو، عبارت است از مطالعه و پژوهش  وسايل و ساختار هايي كه در كوچكترين واحد ديمانسيون ( 200 )نانومتر يا كوچكتر وجود دارند . از تعاريف فوق بر مي آيد كه نانو تكنولوژي يك رشته نيست بلكه رويكرد جديدي در تمام رشته هاست .براي نانو تكنولوژي كاربرد هايي را در حوزه های مختلف از غذا، دارو تشخيص پزشكي و بيوتكنولوژي تا الكترونيك، كامپيوتر، ارتباطات، حمل ونقل، انرژي، محيط زيست، مواد هوا و فضا و امنيت ملي بر شمرده اند : كاربرد هاي وسيع اين عرصه و پيامد هاي اجتماعي سياسي و حقوقي آن،اين فناوري را به عنوان زمينه فرا رشته اي و فرا بخش مطرح نموده است .

هر چند آزمايش ها و تحقيقات پيرامون نانوتكنولوژي از ابتداي دهه قرن بيستم به طور جدي پيگيري شده اما اثرات تحول آفرين،معجزه آور و باور نكردني نانو تكنولوژي در روند تحقيق و توسعه باعث گرديد كه نظر تمامي كشور هاي بزرگ به اين موضوع جلب گردد و فناوري نانو را به عنوان يكي از مهمترين اولويتهاي تحقيقاتي خويش طي دهه اول قرن بيست و يكم محسوب نمايند .

به طوریکه ژاپن درسال 2001، 400 میلیون دلار و در سال2004، 960 میلیون دلار هزینه کرده است و آمریکا برای این امر در سالهای 2005-2008 حدود 7/3 بیلیون دلار اختصاص داده است .

استفاده از اين فناوري در كليه علوم باعث شده است كه تحقيقات در زمينه نانو به عنوان چالش اصلي علمي و صنعتي پيش روي جهانيان باشد . لذا محققين، اساتيد و صنعت گران ايراني نيز بايد در يك بسيج همگاني، جايگاه و موقعيت خويش را در خصوص اين موضوع مشخص نمايند و حضوري فعال و حتي رقابتي در اين جايگاه ايجاد نمايند . براي چنين كاري طراحي يك برنامه منسجم فراگير و همه جانبه اجتناب ناپذير است. نانو تکنولوژی دارای سه شاخه نانو فناوری خشک، مرطوب،و محاسبه ای است که از نظر کاربردی در علوم مختلف به خصوص در ساخت و تولید مواد الکترونیکی-پزشکی و صنایع غذایی کاربرد دارد.

نويسنده :بهزاد
تاريخ: سه شنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۱ ساعت: 9:14

تعداد صفحات ۶۳

قیمت ۱۰۵۰۰ تومان

پایان نامه بررسی تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشکار و غیرورزشکار

 

عنوان                                                 صفحه
فصل اول    1
مقدمه    2
بیان مساله     4
فرضیه‌های تحقیق    5
اهداف کلی    5
اهداف جزیی     5
اهمیت و فایده پژوهش    6
تعریف اصلاحات     8
تعریف عملیاتی     8
فصل دوم
تعاریف سلامت روان     11
تاریخچه مختصری بر سلامت روان    12
اصول بهداشت روان    13
انجمن ملی بهداشت روانی (NIMH)    15
رابطه ورزش با سلامت روان    15
زنان و فعالیت بدنی     17
جمعیت مسن و فعالیت بدنی    18
تعاریف ورزش     19
تاریخچه مختصری بر ورزش هندبال     19
کاربرد ورزش هندبال در جامعه    20
نظریه‌های ارائه شده درباره ورزش توسط محققان     21
مکتب انسان گرایی    23
مکتب رفتار گرایی    23
مکتب شناخت گرایی     24
ورزش از دیدگاه اسلام     25
ورزش و درمان     25
پیشینة مطالعاتی در جهان    27
پیشینة مطالعاتی در ایران     29
فصل سوم
روش تحقیق     32
جامعه تحقیق    32
نمونه تحقیق    33
چگونگی نمونه‌برداری    33
توضیح درباره نمونه‌ها    34
نحوه نمره گذاری     33
ابزار تحقیق    34
- روایی پرسشنامه     36
- اعتباری پرسشنامه    37
روش آماری    40
فصل چهارم
محاسبات آماری علائم جسمانی    44
تفسیر و بیان نتیجه علائم جسمانی    44
محاسبات آماری علائم اضطرابی و خواب    48
تفسیر و بیان نتیجه علائم ضطرابی و خواب    48
محاسبات آماری کارکرد اجتماعی    51
تفسیر و بیان نتیجه کارکرد اجتماعی    51
محاسبات و بیان افسردگی    54
تفسیر و بیان نتیجه افسردگی    54
محاسبات آماری سلامت عمومی    56
تفسیر و بیان نتیجه سلامت عمومی    56
فصل پنجم
خلاصه‌ای از فصول    60
مقایسه پژوهش حاضر با پژوهشهای پیشین    60
محدودیتهای پژوهش    61
پیشنهادات     63
منابع و مآ‎خذ
ضمیمه

فهرست جداول
جدول علائم جسمانی (1-4)    46
جدول علائم اضطرابی و اختلال خواب (2-4)    49
جدول کارکرد اجتماعی (3-4)    53
جدول علائم افسردگی (4-4)    55
جدول سلامت عمومی (5-4)    57

فهرست نمودارها
نمودار علائم جسمانی (1-4)    46
نمودار علائم اضطرابی و اختلال خواب (2-4)    49
نمودار کارکرد اجتماعی (3-4)    52
نمودار علائم افسردگی (4-4)    55
نمودار سلامت عمومی (5-4)    57

چکیده:
در این پژوهش به بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روان در زنان ورزشکار و غیرورزشکار پرداخته شده است فرضیه‌های مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از:
1- بین علائم جسمانی در زنان ورزشکار با زنان غیر ورزشکار تفاوت وجود دارد.
2- بین علائم اضطرابی و اختلال خواب در زنان ورزشکار با زنان غیرورزشکار تفاوت وجود دارد.
3- بین کارکرد اجتماعی در زنان ورزشکار با زنان غیر ورزشکار تفاوت وجود دارد.
4- بین افسردگی در زنان ورزشکار با زنان غیرورزشکار تفاوت وجود دارد.
گروه نمونه انتخاب شده در این پژوهش شامل 60 نفر از زنان دانشجوی 42-20 ساله می‌باشد که 30 نفر از آنان دانشجویان ورزشکار حرفه‌ای مجموعه شهید شیرودی و 30 نفر دیگر از دانشجویان غیرورزشکار واحد قیامدشت در سال 1385 می‌باشند ابزار مورد استفاده در این آزمون پرسشنامه سلامت عمومی GHQ و روش آماری در این پژوهش t استیودنت می‌باشد بر اساس نتایج حاصله از این آزمون بین علائم جسمانی در زنان ورزشکار و غیرورزشکار با 03/3 t= و با اطمینان 99% و بین علائم اضطرابی و اختلال خواب با 11/3 t = وبا اطمینان 99% و بین کارکرد اجتماعی با 53/3 t =  و با اطمینان 99% و 999% و بین افسردگی با 59/2 t = و با اطمینان 95/%  و در نهایت بین سلامت عمومی با 57/2t= و با اطمینان 95% تفاوت معنادار وجود دارد.

مقدمه:
یکی از شاخص‌های مهم توسعه یافتگی کشورها، سطح سلامت و تندرستی افراد جامعه است. به بیان دیگر، سطح سلامت و تندرستی در کشورهای توسعه یافته مطلوب و مطابق با استانداردهای جهانی است. کارشناسان اهم راه‌های دستیابی به سلامت و تندرستی را تغذیه مناسب، رعایت اصول بهداشتی و اجرای فعالیت‌های جسمانی می‌دانند که هر یک به نوبة خود نقش بسزایی در تامین سلامت جسم و روح افراد دارند. بهداشت جسمی و روانی از مقوله‌هایی است که از دیرباز مورد توجه رهبران دینی و نخبگان علمی جوامع بوده است و در متون علمی تمدن های نخستین چون یونان، ایران، و روم فصول متعددی به اهمیت این مقوله اختصاص یافته است. (پهلوان، محمدرضا، 1383، ص 2)
جرج در باتلر  در کتاب مقدمه تفریحات سالم و بازی در جامعه به این نکته اشاره کرده که تفریحات سالم و ورزش در گذراندن اوقات فراغت نقش سازنده‌ای در جامعه دارد. او معتقد است که واژه بازی و ورزش در اوقات فراغت کودکان و جوانان نوعی بیان حالتهای روانی یا عاطفی و عادات رفتاری آنها است. اکثر نویسندگان و صاحبنظران ورزشی را عقیده بر این است که بازی و ورزش یکی از عوامل اصلی و موثر در روند رشد کودکان، نوجوانان و جوانان است و در نزد بزرگسالان آثار فیزیولوژی و روانی دارد که به بهداشت جسمی و ذهنی آنان کمک می کند. (نمازی زاده و سلحشور، 1361، ص 12)
غیر از تغذیه، ورزش باز هم تاثیر قدرتمندی بر سلامتی دارد. سالخوردگان سالم و بی‌تحرک بالای 80 سال که استقامت آموزی را شروع می‌کنند (راه رفتن، رقص اروبیک و دوچرخه‌ سواری) قابلیتهایی کسب می‌کنند که با قابلیتهای افراد بسیار جوانتر برابر است. (سید محمدی، یحیحی؛1383، ص 310)
امروزه دوندگان و دوچرخه‌سواران در جاده ها و خیابان‌های شهرها و روستاها به چشم می خورند و باشگاه های بدنسازی همه جا مشاهده می‌شوند. اما در شیوة زندگی بیشتر بزرگسالان آمریکایی هنوز فعالیت بدنی، غیر منتظم است یا فقط به میزانی اندک دیده می‌شود. (میرزایی؛ الهه؛ 1384؛ ص 429)
حرکت و جنبش از ویژگیهای حیات انسان دارای انگیزه و ریشه ای در سرشت او و عملی برای رشد و سلامت و نشاط آدمی است. نیازمند به حرکت، ناگزیر از حرکت است. منع انسان از حرکت نه تنها سبب توقف رشد بلکه موجب افسردگی، بروز رفتار ناهنجار و از دست دادن شور و نشاط زندگی می گردد.
بدون هیچ‌گونه تردیدی جسم ورزشکار با ذهن و جان او و نیز رفتار و عملش رابطه اساسی دارد. (ملامحمد؛ محمدرضا؛ 1379؛ ص 32)
در سراسر جهان بیش از 60 درصد بالغین به مقدار کافی فعالیت بدنی مفید برای سلامتی را انجام نمی‌دهند. بی‌تحرکی بیشتر در میان زنان، بالغین مسن‌تر، طبقات پایین از نظر اقتصادی- اجتماعی و افراد ناتوان شایع است. همچنین فعالیت بدنی با افزایش سن در دوران نوجوانی کاهش می‌یابد و این کاهش در طول سال های بزرگسالی ادامه پیدا می‌کند. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه کمتر از 13 درصد جوانان به مقدار کافی فعال هستند به طوری که می توانند از سلامت حال و آینده خود سود ببرند. دختران نوجوان کمتر از پسران نوجوان فعال هستند. فعالیت بدنی و برنامه‌های آموزشی تربیت بدنی در مدارس در حال کاهش هستند که این روند در سراسر جهان هشدار دهنده است. (حجت زاده علیه؛ 1383؛ ص 13)

نويسنده :بهزاد
تاريخ: سه شنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۱ ساعت: 9:9

تعداد صفحات ۱۰۰

قیمت ۱۰۰۰۰۰ تومان

پایان نامه تأثیرفشار روانی مسابقه برغلظت کورتیزول، تستوسترون، IgA بزاقی وضربان قلب مربیان برنده و بازنده لیگ برتر فوتبال  رشته تربت بدنی

چکیده

 حرفه مربیگری فوتبال یکی از مشاغل پرمخاطره در جهان محسوب می شود و فشارهای روانی ناشی از ماهیت این حرفه موجب درمانده  شدن مربیان حرفه ای فوتبال شده است. هدف پژوهش حاضربررسی تأثیرفشار روانی مسابقه بر غلظت کورتیزول،تستوسترون،ایمونوگلوبولین A بزاقی و ضربان قلب مربیان برنده و بازنده  لیگ برتر فوتبال ایران در فصل مسابقات  (84-83) بود. آزمودنی های این تحقیق را 16 نفراز مربیان حرفه ای لیگ برتربا میا نگین سنی
(18/9±27/52)، سابقه مربیگری درلیگ (01/6±67/11) سال و ضربان قلب با میا نگین (91/5±40/64) ضربه در دقیقه تشکیل دادند. نمونه های بزاقی در روز مسابقه در پنج مرحله (یک ساعت قبل از مسابقه، قبل از مسابقه،بین دو نیمه،پایان مسابقه ویک ساعت بعدازمسابقه) جمع آوری شد.برای تعیین غلظت کورتیزول و تستوسترون بزاقی از روش رادیو ایمو نو اسی و برای نعیین میزان ایمونوگلوبولینَA  از روش  نفلومتری  ودستگاه می نی نف استفاده شد.ضربان قلب مربیان در زمان استراحت و در جریان مسابقه با استفاده از دستگاه اندازه گیری ضربان قلب گروهی تیم پولارثبت گردید.همچنین لحظات حساس مسابقه (گل زدن،گل خوردن،ضربه پنالتی،ضربات آزاد اطراف محوطه جریمه،در گیری بازیکنان با داور) در فرم  مخصوص ثبت شد.داده های حاصل از تحلیل آزمایشگاهی نمونه های بزاقی با استفاده ازآزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر (ANOVAI )وآزمون تعقیبی شفه وهمچنین t  مستقل جهت  آزمون  فرضیه ها مورداستفاده قرارگرفت. سطح معنی داری   05/0> p .نتایج این پژوهش نشان دادکه بين ميزان غلظت كورتيزول بزاقي مربيان در زمان استراحت با يك ساعت قبل از مسابقه، قبل از مسابقه ، بين دو نيمه و يايان مسابقه و همچنين بين دو نيمه با يك ساعت بعد از مسابقه تفاوت معنی داری وجود داشت. تفاوت معنی داری بین میزان غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده وبازنده دیده نشد. همچنین  بين ميزان غلظت تستوسترون بزاقي مربيان دريك ساعت قبل از مسابقه با پايان مسابقه ، پايان مسابقه با يك ساعت بعد از مسابقه تفاوت معنی داری وجودداشت که این تفاوت بین مربیان برنده وبازنده نیزدیده شد. اما تاثیرمعنی داری برغلظت IgA  بزاقی مربیان  نداشت. همچنین یافته های این تحقیق نشان داد که در کلیه موارد اختلاف معنی داری بین ضربان قلب در لحظات مختلف بازی نسبت به ضربان قلب استراحت وجود داشت، این اختلاف در لحظات حساس مسابقه بسیار چشمگیر بود.میانگین ضربان قلب مربیان در لحظات حساس مسابقه (49/9± 80/135) ضربه در دقیقه بود که این میزان نسبت به زمان استراحت یک اختلاف 70 ضربه ای را نشان داد.

واژه های کلیدی: فشار روانی مسابقه،کورتیزول، تستوسترون ،IgA، ضربان قلب، مربیان برنده،مربیان بازنده

 

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                       صفحه

فصل اول : طرح تحقیق

1-1- مقدمه ...........................................................................................................     2

1-2- بیان مسئله  .............................................................................................     3

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق ................................................................................     5

1-4- اهداف تحقیق .....................................................................................     6

1-4-1- هدف کلی .........................................................................................     6

1-4-2- اهداف اختصاصی .................................................................................     7

1-5- فرضیه های تحقیق ......................................................................................     7

1-6- روش انجام تحقیق ........................................................................................     8

1-7- محدودیت های تحقیق .........................................................................     9

1-8- تعریف واژه ها و اصطلاحات....................................................................................10

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه .............................................................................................................. 13

2-2- مبانی نظری تحقیق ...................................................................................... 13

2-2-1- مکانیزیم فعال شدن سلول هاي قشر فوق کلیوی ......................................................... 15

2-2-2- ریتم شبانه روزی ترشح گلوکوکورتیکوئیدها ................................................................. 15

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                      صفحه

 

2-2-3- کورتیزول  ..................................................................................... .     16

2-2-4- اثر کورتیزول بردستگاه عصبی مرکزی ..................................................................... ..    18

2-2-5- اثرکورتیزول بر عملکرد گونادها ...................................................... ..    18

2-2-6- مقادیر و اندازه گیری کورتیزول  ..................................................... ..    18

2-2-7- روش ها و اندازه گیری کورتیزول آزاد در بزاق ......................................................... .    18

2-2-8- اثر ایموندلوژیک کورتیزول  ........................................................ .     19

2-2-9- اثر کورتیزول  بر سلول های خونی ............................................... ..    20

2-2-10- تستوتسرون .................................................................................. ..    20

2-2-11- گردش تستوسترون در پلاسما ....................................................... ..    21

2-2-12- تجزیه و دفع تستوسترون ....................................................... ..    21

2-2-13- مکانیزیم حمل مولکولی و سلولی تستوسترون .................................................... ..    22

2-2-14- محور هیپوتالاموس- هیپوفیز گونادی ................................................................... ..    22

2-2-15- اثر بیولوژیک تستوسترون ......................................... ................... .    24

2-2-16- مقادیر و اندازه گیری تستوسترون ................................................... .    25

2-2-17-دستگاه ایمنی بدن ......................................................................... .    25

2-2-18- طرح و اره کلی پاسخ ایمنی ........................................................... .    25

2-2-19- سلول های دستگاه ایمنی ............................................................. ..    26

2-2-20- ایمونوگلوبولین ها و پادتن ها ......................................................... .    27

2-2-21- دستگاه ایمنی مخاطی .......................................................... .    27

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                    صفحه

 

2-3- پیشینه تحقیق  ..........................................................................    28

2-3-1- تاثیر فشار روانی بر ترشح هورمون ................................................ .    28

2-3-2- تاثیر برد و باخت بر غلظت تستوسترون و کورتیزول  ............................................ .    33

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه ................................................................................................. .    43

3-2- جامعه و نمونه آماری ............................................................... .    43

3-3- متغیرها تحقیق ......................................................................... .    43

3-4- ابزار اندازه گیری................................ ............................................ .    43

3-5- روش جمع آوری اطلاعات ....................................................................................................... .    44

2-5-1- روش رادیوایمونواسی .................................................................... .    45

3-6- روش های آماری ....................................................................................................۴۶

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

4-1- مقدمه ...................................................................... .    48

4-2- بررسی توصیفی یافته های تحقیق ...................................................... .    48

4-2-1- مشخصات آزمودنی ها ............................................................... .    48

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                     صفحه

 

4-2-2- کورتیزول  بزاقی ........................................................................ .    49

الف- میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان درمراحل نمونه گیری ............................ .    49

ب- میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده در مراحل نمونه گیری                     ..    50

ج- میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان بازنده در مراحل نمونه گیری                    ..    51

د- مقایسه میانگین غلظت کورتیزول  بزاقی مربیان برنده و بازنده .............................. .    52

4-2-3- تستوتسرون بزاقی ........................................................................ .    53

الف- میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان در درمراحل نمونه گیری                   .    53

ب- میانگین غلظت تستوتسرون بزاقی مربیان برنده در مراحل نمونه گیری ...............    54

ج- میانگین غلظت تستوتسرون بزاقی مربیان بازنده درمراحل نمونه گیری                .    55

د- مقایسه میانگین غلظت تستوتسرون بزاقی مربیان برنده و بازنده .......................... .    56

4-2-4- IgA بزاقی .......................................................................................... .    57

الف- میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان درمراحل نمونه گیری  ................................... .    57

ب- میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان برنده در مراحت نمونه گیری ........................... .    58

ج- میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان بازنده در مراحل نمونه گیری............................ .    59

د- مقایسه میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان برنده و بازنده......................................... ..    60

4-2-5- ضربان قلب ................................................................................... ..    61

الف- میانگین تعداد ضربان قلب مربیان در مراحل نمونه گیری .................................... ..    61

ب- میانگین تعداد ضربان قلب مربیان برنده در مراحل نمونه گیری ............................ ..    62

ج- میانگین تعداد ضربان قلب مربیان بازنده در مراحل نمونه گیری ........................... .    63

 

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                     صفحه

 

د- مقایسه میانگین تعداد ضربان قلب مربیان برنده و بازنده  ......................................     64

4-3- آزمون فرضیه های تحقیق ................. .............................................    65

فصل پنجم : بحث و بررسی و نتیجه گیری

5-1- مقدمه ............................................................................................... .    82

5-2- خلاصه تحقیق ................................................................................... .    82

5-3- بحث، بررسی و نتیجه گیری  ...................................................................    83

5-4- پیشنهادات ........................................... ............................................    88

منابع ........................................................ .............................................    89

پیوست ها

پیوست 1- اطلاعات مربوط به مربیان لیک برتر فوتبال ........ .............................................    97

پیوست 2- اطلاعات مربوط به مسابقه ................ .............................................    98

پیوست 3- اطلاعات مربوط به ضربان قلب مربیان لیگ برتر فوتبال  ......................................    99  پیوست 4- فرم بستن کمربند Team-pola...................... ..............................    100

چکیده انگلیسی

عنوان انگلیسی    


فهرست جداول

  عنوان                                                                                                       صفحه

 

جدول 4-1- میانگین و انحراف معیار ویژگی های آزمودنی ها  ..............................    48

جدول 4-2- میانگین و انحراف معیار  غلظت کورتیزول بزاقی مربیان  .........................    49

جدول 4-3- میانگین و انحراف معیار  غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده .......... ..........    50

جدول 4-4- میانگین و انحراف معیار  غلظت کورتیزول بزاقی مربیان بازنده........ ..........    51

جدول 4-5- مقایسه میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده و بازنده ......... .........    52

جدول 4-6- میانگین و انحراف معیار  غلظت تستوسترون بزاقی مربیان  ...................    53

جدول 4-7- میانگین و انحراف معیار  غلظت تستوسترون بزاقی مربیان برنده......................    54

جدول 4-8- میانگین و انحراف معیار  غلظت تستوسترون بزاقی مربیان بازنده  ..................     55

جدول 4-9- مقایسه میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان برنده و بازنده  ..................    56

جدول 4-10- میانگین و انحراف معیار  غلظت IgA بزاقی مربیان  ................................    57

جدول 4-11- میانگین و انحراف معیار  غلظت IgA بزاقی مربیان برنده  .........................    58

جدول 4-12- میانگین و انحراف معیار  غلظت IgA بزاقی مربیان بازنده............... .........    59

جدول 4-13- مقایسه میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان برنده و بازنده............. ..........    60

جدول 4-14- میانگین و انحراف معیار  تعداد ضربان قلب مربیان............................. ..........    61

جدول 4-15- میانگین و انحراف معیار تعداد ضربان قلب مربیان برنده............... ..........    62

جدول 4-16- میانگین و انحراف معیار تعداد ضربان قلب مربیان بازنده................ .........    63

جدول 4-17- مقایسه میانگین تعداد ضربان قلب مربیان برنده و بازنده............................  64

جدول 4-18- نتایج تحلیل واریانس غلظت کورتیزول بزاقی مربیان.................... .........    65

فهرست جداول

  عنوان                                                                                                       صفحه

 

جدول 4-19- تحلیل تفاوت میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان......................... .........    65

جدول 4-20- نتایج تحلیل واریانس غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده............. ..........    66

جدول 4-21- تحلیل تفاوت میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده............... ..........    66

جدول 4-22- نتایج تحلیل واریانس غلظت کورتیزول  بزاقی مربیان بازنده  ....................................    67

جدول 4-23- تحلیل تفاوت میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان بازنده......................................    67

جدول 4-24-شاخص های آماری محاسبه شده جهت بررسی تفاوت بین کورتیزول بزاقی مربیان  برنده و بازنده      68

جدول 4-25- نتایج تحلیل واریانس غلظت تستوسترون بزاقی مربیان.................................    69

جدول 4-26- تحلیل تفاوت میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان................ ..........    69

جدول 4-27- نتایج تحلیل واریانس غلظت تستوسترون بزاقی مربیان برنده......... ..........    70

جدول 4-28- تحلیل تفاوت میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان برنده............. ..........    70

جدول 4-29- نتایج تحلیل واریانس غلظت تستوسترون بزاقی مربیان بازنده............. ..........    71

جدول 4-30- تحلیل تفاوت میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان بازنده........... ..........    71

جدول 4-31- شاخص های آماری محاسبه شده جهت بررسی تفاوت بین تستوسترون بزاقی مربيان

برنده و بازنده در مراحل نمونه گيري ................................................................    72

جدول 4-32- نتایج تحلیل واریانس غلظت IgA بزاقی مربیان............. ...................    73

جدول 4-33- تحلیل تفاوت میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان......................... .........    73

جدول 4-34- نتایج تحلیل واریانس غلظت IgA بزاقی مربیان برنده.............................    74

جدول 4-35- تحلیل تفاوت میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان برنده............ .........    7

فهرست جداول

  عنوان                                                                                                       صفحه

 

جدول 4-36- نتایج تحلیل واریانس غلظت IgA بزاقی مربیان بازنده.................... .........    75

جدول 4-37- تحلیل تفاوت میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان بازنده.........................    75

جدول 4-38- شاخص های آماری محاسبه شده جهت بررسی تفاوت بین IgA بزاقی مربیان

 برنده و بازنده در مراحل نمونه گيري ...................................................................    76

جدول 4-39- نتایج تحلیل واریانس تعداد ضربان قلب مربیان....................... .........    77

جدول 4-40- تحلیل تفاوت میانگین تعداد ضربان قلب مربیان ................. ........     77

جدول 4-41- نتایج تحلیل واریانس تعداد ضربان قلب مربیان برنده......................... ........     78

جدول 4-42- تحلیل تفاوت میانگین تعداد ضربان قلب مربیان برنده................ .........    7

جدول 4-43- نتایج تحلیل واریانس تعداد ضربان قلب مربیان بازنده.............. .........    79

جدول 4-44- تحلیل تفاوت میانگین تعداد ضربان قلب مربیان بازنده...........................    79

جدول 4-45- شاخص های آماری محاسبه شده جهت بررسی تفاوت بین ضربان قلب  مربیان

 برنده و بازنده در مراحل نمونه گيري ..............................................................    80


فهرست شكل‌ها و نمودارها

  عنوان                                                                                                       صفحه

 

شکل 2-1- مراحل تنظیم ترشح هورمون کورتیزول..........................................    14

شکل 2-2- نمونه طرح ترشح کورتیزول در طی 24 سال.. .............................................    15

شکل 2-3- نظریه  mazor ،تغییرات هورمون های تستوسترون،کورتیزول ورفتاردرمردان ...........    33

نمودار 4-1 میانگین میزان غلظت کورتیزول بزاقی مربیان ..... .............................................    49

نمودار 4-2- میانگین میزان غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده......................          ....    50

نمودار 4-3- میانگین میزان غلظت کورتیزول بزاقی مربیان بازنده............................ ..........    51

نمودار 4-4- مقایسه میانگین غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده و بازنده.......... .........    52

نمودار 4-5- میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان..... ..............................................    53

نمودار 4-6- میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان برنده..... ............................................    54

نمودار 4-7- میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان بازنده....... ..................................    55

نمودار 4-8- مقایسه میانگین غلظت تستوسترون بزاقی مربیان برنده و بازنده ....................    56

نمودار 4-9- میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان.................. ...........................................    57

نمودار 4-10- میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان برنده..................... .........................    58

نمودار 4-11- میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان بازنده ............................................    59

نمودار 4-12- مقایسه میانگین غلظت IgA بزاقی مربیان برنده و بازنده..............................................    60

نمودار 4-13- میانگین تعداد ضربان قلب مربیان...........................................................    61

نمودار 4-14- میانگین تعداد ضربان قلب مربیان برنده  ........................... ....................    62

نمودار 4-15- میانگین تعداد ضربان قلب مربیان بازنده........................... ................    63

نمودار 4-16- مقایسه میانگین تعداد ضربان قلب مربیان برنده و بازنده......................    64

 

 

 

 

نويسنده :بهزاد
تاريخ: یکشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۱ ساعت: 9:45

تعداد صفحات ۱۰۶

قیمت ۲۱۲۰۰

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                 صفحه

چکیده ..................................................................................................................1 

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه ...............................................................................................................3

2-1   تبیین موضوع تحقیق........................................................................................4

3-1   اهمیت و ضرورت تحقیق ..................................................................................6

4-1 اهداف تحقیق ................................................................................................7

1-4-1اهداف اصلی تحقیق......................................................................................7

2-4-1اهداف فرعی تحقیق....................................................................................8

5-1 سوالات تحقیق ..............................................................................................8

1-5-1سوالات اصلی .............................................................................................8

2-5-1سوالات فرعی ...............................................................................................8

6-1 تبیین فرضیه های تحقیق ..........................................................................8

7-1 متغیر های تحقیق .................................................................................8

8-1 تعریف عملیاتی متغیرها................................................................................9

      خلاصه فصل ....................................................................................................12

فصل دوم : ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه ........................................................................................................14

1-2 تصمیم گیری در سازمانها......................................................................14

2-2   مدیریت در قرن 21........................................................................................16

3-2 نقش استراتژیک اطلاعات...................................................................19

4-2 روش سیستمها و دیدگاه سیستمی.........................................................20

5-2 چرخه حیات سيستم....................................... ........................22

6-2 اطلاعات ................................................................................. .................. 22

7-2 اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی .. ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... .......24

8-2 سیستم های اطلاعاتي.........................................................................24

9-2 طرح ریزی سیستم های اطلاعاتی.........................................................25

10-2 سیستم های اطلاعاتی عمودی......................................................................26

11-2 تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی ....................................................................... 25

12-2 کاربردتکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی ............................................................27

13-2 طرح ریزی سازمان..............................................................................28

14-2 سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها .............................................................29

15-2 کاربرد سیستم های اطلاعاتی رایانه محور................................................. 33

16-2 مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی...........................................................36

17- 2سیستم های اطلاعاتی مدیریت ...............................................................37

18- 2سیستم اطلاعات مدیریت ..................................................................37

19-2 سیستم های اطلاعاتی سازمانی..............................................................37

20-2 سیستم های میان سازمانی .........................................................38

21-2 سیستم های پشتیبانی تصمیم ..................................................................38

22-2 سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری.........................................................38

23-2 سیستم های پشتیبانی  تصمیمات گروهی..........................................39

24-2 سیستم پردازش معاملات ...................................................................40

25-2 هوش مصنوعی ................................................................................40

26-2 سیستمهای اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی ............................................43

27-2 سیستم کارکنان دانشی......................................................................44

28-2 سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد .................................................45

29-2 سیستم های پشتیبانی عملیاتي........................................................45

30-2 سیستم گزارشات مدیریت ................................................................46

31-2 ویژگیهای سیستم گزارشات مدیریت ......................................................47

32-2 نقش فناوری اطلاعات در سازمان ........................................................ 47

33-2 طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی .......................................................... 48

34-2اتوماسیون  اداری...................................................................................49

35-2 مزایا و معایب اتوماسیون اداری................................................................49

36-2ارگونومی در مکانیزاسیون اداری ..........................................................50

37-2 بار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری........................................................51

38-2 مجموعه نرم افزار های اتوماسیون .....................................................52

39-2 دستیابی به تعریفی بنیادین ......................................................................52

40-2 سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری .........................................................54

41-2 نمونه کربرد های سیستم اتوماسیون اداری ..............................................55

42-2 سیستم های طلاعاتی اتوماسیون اداری .............................................56

43-2 نکات برجسته درباره اتوماسیون و بهسازی روشهای کار ........................................59

44-2 خود کار سازی ......................................................................................60

45-2 ضرورت تفکر برای آینده ......................................................................61

46-2 بهبود کار و اتوماسیون .......................................................................61

47-2 تحقق دولت الکترونیک در ایران .............................................................63

48-2 اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی...................................................64

49-2 اتوماسیون فعالیتهای عمومی .......................................................................64

50-2 مزایای دولت الکترونیکی ..........................................................................65

51-2 نقد و بررسی تحقیقات انجام شده ....................................................65

خلاصه فصل .......................................................... ..................................71

فصل سوم: روش اجرایی تحقیق

 1-3 مقدمه ...................................................................................................73

2-3 روش تحقیق ............................................................................................73

3-3 جامعه آمار و حجم نمونه مورد تحقیق ....................................................................74

4-3 نمونه و نمونه گیری...............................................................................75

5-3 برآورد حجم نمونه .............................................................................75

6-3 معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات ..................................................................75

      1-6-3 مصاحبه ............................................................................................75

     2-6-3  پرسشنامه ...............................................................................................75

7-3 روایی و پایایی پرسشنامه ................................................................................77

8-3 خلاصه فصل ............................................................................................79

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آمار داده های تحقیق

  1-4 مقدمه ....................................................................................................81

2-4  داده .............................................................................................81

3-4  اطلاعات .......................................................................................81

4-4 سیستم های پردازش ...................................................................83

5-4 تجزیه و تحلیل داده ها ...........................................................................83

6-4 جامعه آماری تحقیق ...........................................................................84

تجزیه و تحلیل اطلاعات .........................................................................94-84

فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهاد ها و محدودیت ها

مقدمه ....................................................................................................96

2-5 نتایج تحقیق ...............................................................................97

3-5 پیشنهادات ......................................................................................97

محدودیت  ها ......................................................................................... ...۹۸

فهرست منابع و ماخذ

منابع فارسی ..............................................................................................99

 منابع انگلیسی...................................................................................102

پرسشنامه .......................................................................................103.

چكيده:

مادرعصري زندگي مي كنيم كه عصرشگفت انگيز دانش و اطلاعات ، عصرشتاب غيرقابل باور فناوري و خلاقيت است .با عموميت يافتن سريع دسترسي به كامپيوتر ها و تكنولوژي اطلاعاتي و رسانه هاي پيشرفته هيچ كشوري نمي تواند اقتصاد قرن بيست و يكمي را بدون زيرساخت الكترونيكي قرن بيست و يكمي اداره كند.يكي از فاكتورهاي مهم در تصميم گيري مديران اطلاعات است .داشتن اطلاعات دقيق ، صحيح ،‌بهنگام باعث بالا رفتن سرعت تصميم گيري شده و جلوي اتخاذ بسياري از تصميمات نادرست را خواهد گرفت.

طي ساليان اخير موج استفاده و بهره گيري از سيستمهاي اتوماسيون اداري كشور مارافراگرفته است وبسياري از سازمانها ، تمايل زيادي براي بهره گيري و استفاده از اين سيستمها از خود نشان مي دهند و حاضرند مبالغ كلاني را جهت استقرار و بكارگيري اين سيستمها صرف نمايند اما بايد بررسي نمود كه چنين سيستمها ي اطلاعاتي تاچه اندازه توانسته به مديران سازمانها در  بهبود تصميم گيري  كمك نمايد وآيا توانسته چنين سيستمهايي انتظارات مديران را در تصميم گيري ها براورده نمايد .  هدف اصلي ازاين تحقيق بررسي اثرات سيستم اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران (استانداري گيلان و حوزه ستادي) مي باشد و شامل اهداف فرعي مانند شناسايي يك سيستم اتوماسيون جامع اداري مناسب جهت اطلاع رساني به مديران، بررسي و تجزيه و تحليل آثارونتايج حاصل از سيستم اتوماسيون اداري برتصميم گيري مديران، بررسي و شناسايي عوامل موثر بر موفقيت سيستم اتوماسيون اداري از نظر تامين اطلاعات مناسب نظير صحت،دقت،بهنگام بودن و اقتصادي بودن، بررسي اثرات اتوماسيون اداري بربهبود فرآيند تصميم گيري مديران، ارائه راهکار برای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداری مي باشد. سيستم اتوماسيون اداري كه با مشخصه هايي مانند تعدادنامه ها ي صادره ، تعداد نامه ها ي وارده ،ادراك ، ساعات استفاده  به عنوان متغيرمستقل و بهبود تصميم گيري مديران با مشخصه هايي مانند صحت،دقت،اقتصادي بودن،به هنگام بودن به عنوان متغيروابسته مطرح مي باشد.

روش تحقيق علي – مقايسه اي مي باشد .ونتايج حاصل از تحقيق نشان داد كه سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد.و شواهدي بررد فرضيهاي چهارگانه  مذكور وجودنداشت

پيشنهاد مي گردد مبانی مفهومی اتوماسیون اداری ، در فراگیر ترین شکل خود در ادارات دولتی و در یک قالب مبتنی بر توسعه فرهنگ سازمانی ، به کارکنان آموزش داده شود .و با توجه به سیاستهای کلی دولت در زمینه ایجاد دولت الکترونیک و اتوماسیون اداری که به آن پرداخته شده است برای تحقیق وسیع در سطح ملی در این زمینه ، آماتور از تیم محقق متخصص دارای امکانات تحققاتی وسیع و اساتید مجرب دانشگاه یا همکاری شرکت های متخصص اتوماسیون اداری استفاده شود.

فصل اول كليات  تحقيق

 

کلیات  تحقیق

1-1مقدمه

 در شرایط دائماً در حال تغییر ما نیز باید تغییر نمائیم ، و گر نه بهای سنگینی  بابت عدم  تغییر پرداخت خواهیم کرد .

( دکترنوردال ، رئیس اتحدیه جهانی علم و بهره وری : پیام مدیریت )

سازمان ها را در عصر جدید از بکار گیری سیستم های کامپیوتری و تکنولوژی اطلاعات و رسانه های پیش رفته گریز و گزیری نیست و آینده از ان آنانی است که با شناخت دقیق و صحیح ، محاسن و معایب این سیستم ها را موشکافانه مورد امعان نظر قرار داده و از تجربه دیگران درس بگیرند بدون اینکه هزینه های آن تجربه را مجدداً تقبل نمایند .

 دسترسی به کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات و رسانه هایا پیش رفته ، مولد شتاب فزاینده هست و شتاب ، این تاثیر را دارد که هر واحدی از زمان را که صرفه جویی می شود از واحد قبلی آن با ارزش تر می سزد . بدین ترتیب حلقه باز خورد مثبتی به وجود می آید که شتاب را شتاب می بخشد .

 گسترش سیل آسای کامپیوتر  در دهه های اخیر ، مهمترین تغییر را در نظام دانایی از اختراع چاپ در قرن پانزدهم یا حتی از اختراع خط به این سو پدید آورده است . به موازات  این تغییر خارق العاده ، گسترش شبکه ها و رسانه های جدید آمده است که به همان اندازه شگفت انگیز  است و کارش ، جابجا کردن دانایی و عناصر تشکیل دهنده آن یعنی داده و اطلاعات است .

 آنچه که مدیران در سطوح  مختلف سازمان انجام می دهند و همواره در فضای آن حرکت می نمایند ، تصمیم گیری را می توان جمع آوری و پردزش اطلاعات در نظر گرفت ( صرافی زاده ، ص 56: 1380)

 داشتن اطلاعات دقیق ، مرتبط و به هنگام و سریع باعث  بالا رفتن سرعت و دقت تصمیم گیری شده و جلوی انتخاب بسیاری از تصمیمات نادرست را خواهد گرفت . در این برنامه زمانی ، یک مدیر کار آمد بدون داشتن  اطلاعات مورد نیاز خود قادر به رهبری سازمان و رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده نیست .

 مدیران به منظور مواجهه با محیط و تحقق اهداف سازمانی خود با مد نظر قرر دادن متغیر های محیطی ضرورتاً بایستی محیط را تحلیل و متغیر های آن شناسائی و تدبیر مناسب در بر خورد با آنها اتخاذ نمایند . این امر مستلزم برخورداری از اطلاعات به هنگام درون و برون سازمانی و نیز امکان بهره برداری بهینه از آنها را دارد .

 رواج ریز کامپیوتر  در ادارات ، با انتشار  روز افزون محصولات جدید ارتباطی ، کامپیوتری  و ذخیره سازی اطلاعات و تغییرات اساسی در روش اجرای امور اداری همراه بوده است در ابتدی کار از سیستم های کامپیوتری  برای مکاتبات به صورت مستقل استفاده می شد . اما به مرور زمان  کامپیوتری ها به یکدیگر مرتبط گردیدند . این ارتباط به کاربران اجازه می دهد نه تنها از فایلهای مکاتبات به صورت مشترک استفاده نمایند . بلکه می توانند برای یکدیگر پیام ارسال نمایند . امروزه انواع مختلفی از سیتمهای اتوماسیون اداری وجود دارد . سیستم اطلاعات  مدیریت درس طرح مختلف سازمانی و

با بهره مندی از ابزار های نوین جمع آوری و پردازش داده ها می تواند مدیران را در جهت تحقق اهداف، یاری و پشتیبانی نماید . کامپیوتر ، سر عت ، دقت و صحت تصمیم گیری را افزایش داده و در نتیجه سطح سرعت، صحت و دقت کار در سازمان بالا می رود سیستم اتوماسیون تاثیر به سزایی در صحت ، دقت ، اقتصادي بودن، بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران وحوزه استادی آن را داشته در این تحقیق اثرات سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیری مدیران در حوزه ستادی استانداري گیلان را مورد بررسی قرار می گیرد .

 

نويسنده :بهزاد
تاريخ: یکشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۱ ساعت: 8:22

تعداد صفحات ۱۴۱

قیمت ۳۰۰۰۰ تومان

پایان نامه الگوریتم های مسیر یابی رشته کامپیوتر

فهرست مطالب:

مقدمه الگوریتمهای مسیریابی
الگوریتمهای مسیر یابی
اصل بهینگی
مسیر یابی کوتاه ترین مسیر
الگوریتم غرق کردن
مسیر یابی بردار فاصله
مسئله بی نهایت گرایی
مسیر یابی حالت پیوند
کسب اطلاعاتی راجع به همسایه‌ها
اندازه گیری هزینه خط
ساخت  بسته‌های حالت پیوند
توزیع بسته‌های حالت پیوند
محاسبه مسیرهای جدید
مسیریابی سلسله مراتبی
مسیریابی پخشی
مسیریابی چند پخشی
مسیریابی برای میزبانهای سیار
مسیریابی در شبکه‌های موقتی
کشف مسیر
نگهداری مسیر
جست و جوی گره در شبکه‌های نظیر به نظیر
الگوریتم کنترل ازدحام
اصول کلی کنترل ازدحام
سیاست‌های جلوگیری از ازدحام
کنترل ازدحام در زیرشبکه‌های مدار مجازی
کنترل ازدحام در زیرشبکه‌های داده گرام
تخلیه بار
بیت اخطار
تشخیص زودرس تصادفی
کنترل لرزش
‌مسیر یابی منبع دینامیک (۱)
مشکل مسیر یابی
یافتن انبوهی ازکوتاهترین راهها
مسیر یابی نیاز به مسیر یابی
Forward در جستجوی الگوریتم
الگوریتمهای مسیر یابی درکاربرد
مسیر یابی قائم
مسیر یاب peer to peer
مسیر یابی Guntella
رده بندی یک به یک الگوریتم های مسیریابی
مسیریابی adaptive از Biocrawler

مقدمه الگوریتمهای مسیریابی

در هریک از سه قرم گذشته فناوری خاصی رونق داشته باشد قرن هجدهم زمان توسعه سیستم های مکانیکی بزرگ به همراه  انقلاب صنعتی بود. قرن نوزدهم عصر موتور بخار بود. قرن بیستم زمان جمع آو ری ،پردازش ، و توزیع اطلاعات بودو در بین سایر پیشرفت ها ،شاهد نصب شبکه های جهانی تلفن، اختراع رادیو و تلویزیون ، تولید و رشد بی سایقه صنعت کامپیوتر و پرتاب ماهواره های ارتباطی  بوده ایم.
با پیشرفت فناوری  این موارد د رحال همگرایی است و تفاوت هایی بین جمع آوری ، انتثال ذخیره و پردازش اطلاعات به شدت در حال محو شدن است سازمان هایی با صدها شعبه در نقاط مختلف جغرافیایی ،ب فشردن کلید وضعیت فعلی را حتی در دورترین نقاط بررسی می کنند. با افزایش فدرت جمع آوری، پردازش و توزیع اطلاعات، تقاضای پردازش اطلاعات پیچیده تر نیز افزایش می یابد

نويسنده :بهزاد
تاريخ: دوشنبه بیستم آذر ۱۳۹۱ ساعت: 18:6

تعداد صفحات ۹۷

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

پایان نامه :ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکت سهامی بیمه  ایران

حاوی نمودار

حاوی جدول

حاوی محاسبات

فهرست مطالب

 
فصل اول - بیان مسئله
1-1- مقدمه
2-1- بیان مسأله
3-1- هدف
1-3-1- الف – هدف اصلی
1-3-1- ب – اهداف فرعی
1-3-1- پ – هدف کاربردی
4-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
5-1- سؤالات تحقیق
2-5-1- سوالات فرعی تحقیق
7-1- متغیرهای تحقیق
8-1- واژگان تخصصی
9-1- محدودیتهای تحقیق

فصل دوم - پیشینه تحقیق
1-2- پیشینه
1-1-2- واژة بیمه
2-1-2- تاریخچة بیمه در جهان
1-3-1-2- پیدایش بیمه دریایی
2-2-1-2- پیدایش بیمه آتش سوزی
3-1-2- تاریخچه بیمه در ایران
4-1-2- شرکت های بیمه خارجی که در ایران فعالیت داشته اند
5-1-2- سازمان بیمه در ایران
1-5-1-2- تصویب قانون بیمه
2-5-1-2- نظارت بر صلاحیت فنی شرکتهای بیمه
3-5-1-2- نظارت بر شرکتهای بیمه
6-1-2- تاریخچة تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران
1-6-1-2- کلیات:
2-6-1-2- مجوز قانونی تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران
3-6-1-2- صاحبان سهام و مؤسسان شرکت
4-6-1-2- میزان سرمایة اولیة و چگونگی تأمین آن
5-6-1-2- شرکت نامه و اولین اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران
6-6-1-2- اولین اساسنامه
7-6-1-2- شروع رسمی فعالیت بیمه گری و اولین بیمه نامه صادره توسط شرکت
8-6-1-2- اولین کارمندان شرکت
6-6-1-2- هزینه تأسیس
7-1-2- شرکت سهامی بیمه ایران
1-7-1-2- مرام نامه خانواده بزرگ بیمه ایران
2-7-1-2- امتیازات و ویژی های بیمه ایران
3-7-1-2- مکانیزاسیون
1- گروه شبکه
3- گروه امنیت و مانیتورینگ
4- گروه مسرورها
4-7-1-2- آموزش
5-7-1-2- سرمایة بیمه ایران
6-7-1-2- سرمایه گذاریها
7-7-1-2- شبکه فروش
8-7-1-2- نیروی انسانی
جدول شماره (1-2) ترکیب نیروی انسانی به تفکیک میزان تحصیلات
جدول (2-2): توزیع کارکنان از لحاظ سابقه خدمت
9-7-1-2- چشم انداز برنامه های بیمه ایران
11-7-1-2- هدف بیمه ایران
ساختار سازمانی بیمه ایران (نمودار (1-2))
12-7-1-2- انواع پوششهای بیمه ای
2-2- مبانی نظری
1-2-2- روش شناسی حل مشکل وبهبود کیفیت
نمودار 2-2 چرخه دمینگ
2-1-2-2- چرخة PDSA دمینگ
3-1-2-2- مدل سه بعدی جودان
4-1-2-2- فرآیند کرازبی:
2-2-2- مدل های ارزیابی کیفیت خدمات
1-2-2-2- مدل کیفیت خدمات SERQUAL
2-2-2-2- مدل CAF
نمودار (3-2) چهارچوب عملی CAF : (الوانی، 1382، ص 81)
توانمند سازها (اقدامات)
3-2-2- سنجش کیفیت خدمات در بخش عمومی مدل تعالی سازمانی EFQM
بخش های عمومی و اختیاری
3-2-2- مدل تحقیق

فصل سوم: روش شناسی تحقیق
1-3-روش تحقیق
1-1-3- مقدمه
2-1-3- جامعه آماری
3-1-3- روش نمونه گیری
4-1-3- حجم نمونه
5-1-3- ابزار سنجش و طراحی پرسشنامه
جدول 1-3: ساختار پرسشنامه
1-5-1-3- پایایی (اعتماد)
2-5-1-3- روایی (اعتبار)
6-1-3- روشهای تجزیه و تحلیل داده ها
جدول 2-3 – جدول توافقی
2-3- منابع گردآوری اطلاعات

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1-4- آمار توصیفی
1-1-4- جنسیت
نمودار (1-4) : توزیع جنسیت پاسخ دهندگان
2-1-4- میزان تحصیلات
جدول 2-4: توزیع میزان تحصیلات پاسخ دهندگان
نمودار 2-4: میزان تحصیلات پاسخ دهندگان
3-1-4- نوع بیمه
جدول 3-4: نوع بیمه خریداری شده پاسخ دهندگان
نموار 3-4: نوع بیمه خریداری شده پاسخ دهندگان
4-1-4- مدت استفاده از خدمات بیمه ایران
جدول (4-4) توزیع مدت استفاده از خدمات بیمه ایران
5-1-4- سن
جدول (5-4) : توزیع سن پاسخ دهندگان
2-4- آزمون فرض
فرضیه اول
الف) تعریف فرضیه های آماری
ب) در سطح اطمینان 95% 

فصل پنجم - نتیجه گیری
1-5- نتیجه گیری
1-1-5- نتیجه گیری از فرضیه اول
2-1-5- نتیجه گیری از فرضیه دوم
3-1-5- نتیجه گیری از فرضیه سوم
4-1-5: نتیجه گیری از فرضیه چهارم
5-1-5: نتیجه گیری از فرضیه پنجم

2-5- پیشنهادها
1-2-5- پیشنهاد برای فرضیه I
2-2-5- پیشنهاد برای فرضیه II
3-2-5- پیشنهاد برای نتیجه گیری III
4-2-5- پیشنهاد برای نتیجه گیری IV
5-1-5- پیشنهاد برای نتیجه گیری (IV)

ضمائم – نمونه پرسشنامه
منابع

نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه هجدهم آذر ۱۳۹۱ ساعت: 8:51

تعداد صفحات ۹۶

قیمت ۱۳۵۰۰

بیمه و مسئولیت مدنی (کار تحقیق حقوق)

کلیات
حقوقدانان درپی آن هستندکه بگونه ای به تنظِم روابط اجتماعی بپردازندکه کسی درصدد ضررزدن به دیگری برنیاید وهرگاه فردی به دیگری ضرری رساندمکلف باشدکه آثارناشی ازعمل خودرابپذیردوجبران خسارت به فردمتضرربنمایدبه شکلی که وضعیت ایجادشده رابه حالتی که درسابق بوده اعاده دهد.حقوقدانان معتقدندبایدقواعدی وجودداشته باشدکه بواسطه وجود قواعد مربوطه ضرروخسارتی که به زیان دیده واردشده است جبران شودلذادرعرصه زندگی اجتماعی نبایدفردزیان دیده ای باشدکه زیان واردشده به اوجبران نشده باشد.عدالت نیزکه هدف حقوق می باشد موید این امراست.چه اگردرجامعه ای فردی به دیگری زیان زند وآنگاه هیچ قاعده ونیرویی وی را ملزم به جبران زیان وارده نمایدویا قاعده ای باشدکه وی راملزم نمایدامااگراین قاعده ضمانت اجرایی نداشته باشدبنظرمی رسدحق وحقوق شوخی بیش نیست یامفهومی ذهنی که عینیت نداردوتنهادرگوشه ای ازذهن درامیدحیات باقی مانده است پس هم بایدقاعده الزام آوروجودداشته باشدوهم ضمانت اجرایی که ازاین قاعده حمایت ژرف بکند.قاعده وضمانت اجرایی که حق رادرمقابل دیدگان همه به نمایش بگذاردوآن را ازمفهومی دورکه قابل دسترس به مفهومی نزدیک وملموس مبدل کندوهمین جاست که حقوقدانان نهادی به عنوان مسوولیت مدنی تاسیس کرده اندتا به آنچه درفوق اشاره گردیدجامه عمل بپوشاند.

مسوولیت مدنی
بحث مسوولیت مدنی امروز چنان گسترش یافته است که دامنه آن ازحقوق خصوصی فرارفته است1. ومباحثی رادرحقوق مدنی وبین الملل نیزبه خوداختصاص داده است.چیزی که دیروزدرجامعه مرکزهمه روابط بشمارمیرفت مراحل قراردادهابودامروزه اگرنتوایم بگویم مرکزوکانون روابط اجتماعی مسوولیت مدنی است حداقل می توان گفت که یک رقیب سرسخت برای اصل قراردادها قراردادهابوجودآمده است،حقوقدانان امروزی معتقدندمرکزحقوق،مسوولیت مدنی است.
الف)تعریف مسوولیت مدنی:
ازسوی حقوقدانان تعاریف متعددی درموردمسوولیت مدنی به شرح زیرشده است2:
دکترعبدالمجیدامیری قائم مقامی می گوید«درزبان حقوقی جز در موارد استثنائی منظور ازمسوولیت مدنی تعهد جبران خسارت است »دکترحسینقلی حسینی نژاد می گوید:«الزام به ترمیم نتایج وارده مسوولیت مدنی است

فهرست مطالب:

فصل اول – مسوولیت مدنی
گفتاراول:کلیات
گفتاردوم:مسوولیت مدنی
گفتارسوم قوانین مربوط به مسوولیت مدنی

فصل دوم:ارکان مسوولیت مدنی
گفتاراول وجودضرر
گفتاردوم:ارتکاب فعل زیانبار
گفتارسوم رابطه سببیت واثبات آن

فصل سوم:بیمه
گفتاراول :عقدبیمه
گفتار دوم: انواع بیمه
گفتار سوم الف) تعریف قرار داد بیمه مسئولیت مدنی
گفتار چهارم:مفهوم دارنده و شخص ثالث:
گفتار پنجم :الف) دامنه مسئولیت:
گفتار ششم:الف ) دعوی
جبران خسارت

نويسنده :بهزاد
تاريخ: سه شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۱ ساعت: 10:15

تعداد صفحات ۷۰

قیمت ۱۰۰۰۰ تومان

پایان نامه :بررسي تأثير نگرش هاي صميمانه والدين بر تائيد و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبيرستان

فصل اول
مقدمه6
بيان مسئله8
اهداف تحقيق9
فصل دوم
انگيزه هاى فيزيولوژيائي در سطح تحقق نفس14
تفاوت عز نفس با خود پنداره21
ريشه ها و ابعاد عزت نفس 22
عزت نفس بالا و پايين 26
شيوه پرورش 28
بدرفتاري جسماني يا جنسي 29
ظاهر جسماني 30
تغييرات در خود پنداره 33
تغييرات در عزت نفس 35
راههايي بسوي هويت 37
عواملي كه بر رشد هويت تأثير مي گذارند 40
فصل سوم
جامعه تحقيق 44
روش نمونه گيرى 45
اعتبار و رواني ابزار تحقيق 46
روش آمارى 47
فصل چهارم
جداول پرسشنامه 50
يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها 51
يافته ها و تجزيه و تحليل آنها 55
فصل پنجم
بحث و نتيجه گيرى 58
پيشنهادات 60
پرسشنامه عزت نفس 61
مقياس تأييد خويشتن راتوس 65
منابع 71


 

نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه یازدهم آذر ۱۳۹۱ ساعت: 18:11

تعداد صفحات ۷۱

قیمت ۱۵۵۰۰ تومان

پروژه مسیر یابی رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار

پيشگفتار:

از بررسي و قضاوت در مورد تحقيقاتي که هم اکنون صورت مي پذيرد مي توان به اين نتيجه رسيد که مسيريابي در اينترنت جزء اکثر مواردي است که رغبت بدان هم چنان تنزل نيافته است. مخصوصا مسيريابي مبتني بر کيفيت سرويس (QOS) در سالهاي اخيرگواه صحت اين ادعاست.

در طول دهه اخير،اينترنت از پروژه هاي تحقيقاتي ارتباطات که دنياي ما را براي هميشه دچار تحول ساخته اند،فراتر رفته است.پيام هاي فوري،تلفني ip،فيلم و موسقي هاي درخواستي،بانکداري؛تنها بخشي از کاربرد هاي فراواني هستند که زندگي ما را راحتر کرده اند.اما تکنولوژي و فناوري  که ما را قادر به استفاده از اين امکانات مي کند شبکه هاي کامپيوتري و نحوه ي ارتباط بين اين شبکه ها مي باشد.اينترنت که بزرگترين ابزار براي ارائه خدمات فوق مي باشد از چندين هزار شبکه کوچک تشکيل شده است که براي برقراري ارتباط و تبادل اطلاعت بين اين شبکه ها به يک شبکه گسترده ديگر نياز دارد که backbone ناميده مي شود، و داراي device هاي مختلف از جمله router است ،نحوه ي رد و بدل شدن پيام ها بين router ها اساس کار اين backbone مي باشد،ما به دليل اهميتي که اين تکنيک ارسال و دريافت پيام از يک نتقطه به نقطه ديگر دارد روش هاي مختلف انجام اين کار را بررسي مي کنيم و در نهايت بهترين و مناسب ترين روش انجام کار را به صورت کامل بررسي مي کنيم.

اساس آغاز يک پروژه نظريه فکر يا خواسته اي است که توسط شخص يا اشخاص يا سازماني مطرح مي شود.هدف از انجام اين پروژه تحليل و چگونگي کار پروتکل هاي مسير يابي  و مقايسه آنها و بررسي پروتکل OSPF به طور کامل و ارائه تکنيک هاي هوش مصنوعي براي بهبود کارايي اين پروتکل است.

توضيحات ذيل درباره فصل هاي اين پروژه است و ايده کلي از اين پروژه را در اختيار شما قرار خواهد داد.

فصل اول٬ تعريف کلي از مسيرياب و کاربرد آن در شبکه هاي کامپيوتري و معيار هاي مختلف براي يک الگوريتم مسيريابي ونحوه مسيريابي پروتکل IP به صورت ايستا را ارائه مي دهد.

فصل دوم٬ پروتکل مسيريابي OSPF و مزاياي آن و چگونگي اجراي اين الگوريتم در مسيرياب هاي سيسکو را بيان مي کند.

 فصل سوم٬ طراحي و پياده سازي مدل فازي الگوريتم OSPF و تجزيه و تحليل اين الگوريتم را بيان مي کند.

فصل چهارم٬مسيريابي چند منظوره وچگونگي مسيريابي چند منظوره OSPF را توضيح مي دهد.

 

فهرست مطاب

عنوان

فصل اول مسيريابي بسته هاي IP. 1

1-1مسير ياب(ROUTER): 1

1-2تفاوت يك سوييچ لايه ۳ با يك مسيرياب معمولي: 2

1-3پروتکل هاي INTERIOR وEXTERIOR : 4

1-4شبکه هايي که با مسيرياب BGP در ارتباطند: 5

1-5دو ديدگاه الگوريتم هاي مسيريابي: 5

1-6انواع پروتکل: 7

1-6-1انواع پروتکل Routed: 7

1-6-2انواع پروتکل Routing : 7

1-7CLASSFUL ROUTING: 7

1-8CLASSLESS  ROUTING: 8

1-9پروتکل هاي IP Distance Vector : 9

1-10عملکرد پروتکل هاي Distance Vector : 9

1-11پروتکل هاي IP Link State: 10

1-12آگاهي از وضعيت شبکه: 10

1-13نحوه ي مسيريابي بصورت استاتيک: 11

فصل دوم پروتکل OSPF. 15

2-1پروتکل OSPF: 15

2-2مقايسه پروتکل OSPF با پروتکل RIP: 15

2-4انواع Area: 18

2-5وضعيت هاي اتصال: 19

2-6خصوصيات يک شبکه OSPF : 19

2-7ID مسيرياب OSPF: 19

2-8همسايه يابي OSPF: 20

2-9بررسي عملکرد OSPF: 21

2-10تايمرهاي OSPF: 22

2-11انواع LSA در OSPF: 23

2-12انواع شبکه هاي تعريف شده در OSPF: 23

2-13برقراري رابطه مجاورت در شبکه هاي NBMA: 25

2-14پيکربندي OSPF در شبکه هاي Frame Relay: 26

2-15کاربرد OSPF در شبکه frame relay point-to-multipoint: 28

2-16انواع روترهاي OSPF: 29

2-17انواع پيام در پروتکل OSPF: 30

2-18کاربرد Ipv6 در پروتکل OSPF: 31

2-19عملکرد OSPF در شبکه هاي IPv6: 32

2-20مقايسه OSPF V2 و OSPF V3: 32

2-21نحوه مسيريابي با  پروتکل OSPF: 34

فصل سوم طراحي و پياده سازي مدل فازي OSPF. 36

3-1مسير يابي مبتني بر کيفيت سرويس(QOS): 36

3-2اهداف مسيريابي کيفيت سرويس: 37

3-3پروتکل LINK STATE و OSPF: 38

3-4سيستم فازي پيشنهادي: 39

3-5توابع عضويت و بانک قوانين: 40

3-6شبيه سازي و ارزيابي عملکرد: 42

فصل چهارم مسير يابي چند منظوره 51

4-1مسير يابي چند منظوره: 51

4-2انتخاب مسير چند منظوره: 52

4-3پروتکل IGMP: 53

4-4پروتکل CGMP: 53

4-5جستجوي IGMP: 54

4-6پروتکل مستقل مسيريابي چند منظوره: 55

4-7PIM سبک متراکم: 55

4-8PIM سبک پراکنده: 56

4-9RP ثابت (Static RP): 57

4-10Auto-RP: 57

4-11Anycast- RP: 58

4-12آدرس هاي چند منظوره ذخيره : 59

4-13مسيريابي هوشمند: 59

منابع. 69

چکيده:

امروزه علم کامپيوتر به حدي پيشرفت کرده که بسياري از علوم ديگر پيشرفتشان وابسته به علم کامپيوتر مي باشد.شبکه هاي کامپيوتري به حدي پيشرفت کرده اند که توانسته اند جهان را به يک دهکده علمي کوچک تبديل نمايند.براي برقراري ارتباط بين اين شبکه ها نيازمند به يک ستون فقرات مي باشيم٬ اين شبکه زير بنايي که از تعداد زيادي مسيرياب تشکيل شده است وظيفه انتقال اطلاعات را دارد. بر روي اين مسيرياب ها بايد الگوريتم هايي اجرا شوند تا بتوانند بهترين مسير را براي انتقال اطلاعات در اين دهکده را انتخاب کنند.

مجموعه مطالبي که در اختيار شما خواننده گرامي است پژوهشي در رابطه با مسيريابي در شبکه هاي جهاني اينترنت و بررسي الگوريتم هاي مسيريابي متفاوت ٬تجزيه و تحليل٬نحوه پياده سازي اين الگوريتم ها به صورت کاربردي مي باشد.

 

نويسنده :بهزاد
تاريخ: شنبه یازدهم آذر ۱۳۹۱ ساعت: 16:33

تعداد صفحات ۱۷۰

قیمت ۲۰۰۰تومان

بررسی و مقایسه داستانهای سیاست نامه و تاریخ بیهقی رشته ادبیات ، تاریخ ، سیاست

معرفي پايان نامه
* مقدمه
* گفتار اول درباره ابوالفضل بيهقي
* گفتار دوم عصر بيهقي
* گفتارسوم پيرامون تاريخ بيهقي


* گفتار چهارم نثر بيهقي
* فصل دوم
* گفتار پنجم درباره ي خواجه نظام ا لملك طوسي
* گفتار ششم عصر خواجه نظام الملك
* گفتار هفتم پيرامون سياست نامه
* گفتار هشتم نثر سياست نامه
* گفتار نهم مقدمه اي درباره داستان هاي تاريخ بيهقي و سياست نامه
* گفتار دهم ويژگيهاي داستانهاي تاريخ بيهقي
* 1ـ واقعي بودن داستانها
* 2ـ قدرت فهم و استنباط بيهقي در داستانها ( روان شناسي بيهقي )
* 3ـ قضاوت بيهقي در پايان هر واقعه
* 4ـ عبرت انگيز بودن داستانها
* 5ـ پرداخت شخصيت هاي داستان و جزئيات امور
* 6ـ يك دست بودن تاريخ و حكايتها
* 7ـ زبان داستانها ( زبان ادبي بيهقي )
* 8ـ داستانهاي بيهقي از لحاظ تاريخي
* 9ـ تقدير گرايي و تراژيك بودن داستانها
* 10ـ نمايش برخورد اشخاص واقعه در برابر همه يا در برابر و قايع
* گفتار يازدهم ويژگي هاي داستانهاي سياست نامه
* 1 ـ پند آميز بودن داستانها
* 2ـ اشتباهات تاريخي در بعضي داستانها
* 3ـ خواجه نظام الملك قضاوتي درباره داستانها نمي كند
* 4 ـ پرداخت شخصيتهاي داستان و جزئيات امور
* 5ـ زبان داستانها
* 6ـ داستانهاي تاريخي
* 7ـ تكرارـ حشووزوايد دربيان داستانها
* 8ـ روانشناسي خواجه نظام الملك در خلال پند و اندرزها
* گفتار دوازدهم بررسي داستانهاي تاريخي بيهقي و سيا ستنامه
* پرويز و بهرام چوبين
* خباز غزنين
* خسرو پرويز و باربد
* »اندر خروج مزدك وچگونگي مذهب او«
* مهرباني بر حيوانات
* گفتار سيزدهم چند داستان از سياستنامه و تاريخ بيهقي
* » علي نوشتگين ومحتسب«
* تحليل و بررسي داستان علي نوشتگين و محتسب
* 1) زمان ومكان وموضوع داستان
* 2) درونمايه داستان
* نقد وتحليل عناصر داستان
* الف ساختار و روايت داستان
* ب شخصيت وشخصيت پردازي
* ج صحنه پرداز ي و توصيف
* هـ سبك اثر
* داستان تاريخ بيهقي
* داستان مأمون و امام رضا ( ع ) (ص190)
* 1)زمان ومكان و موضوع داستان
* 2)درونمايه داستان
* نقد وتحليل داستان
* شخصيت وشخصيت پردازي
* صحنه پردازي و توصيف
* گفتگو
* سبك اثر
* داستان سلطان محمود و قاضي نادرست
* داستان سياست نامه ( ص 98)
* تحليل و بررسي داستان سلطان محمود و قاضي نادرست ( سياست نامه ص 98)
* زمان ومكان وموضوع داستان
* درون مايه
* ساختار و روايت داستان
* شخصيت و شخصيت پردازي
* صحنه پردازي و توصيف
* گفتگو
* سبك اثر
* داستان عبدالله زبير
* بررسي و تحليل داستان عبدالله بن زبير
* زمان و مكان وموضوع داستان
* درونمايه ي داستان
* ساختار و روايت داستان
* شخصيت و شخصيت پردازي
* گفتگو
* سبك اثر
* جان كلام
* فهرست منابع و مآخذ

نويسنده :بهزاد
تاريخ: پنجشنبه نهم آذر ۱۳۹۱ ساعت: 8:40

تعداد صفحات ۷۰

قیمت ۱۰۵۰۰

پایان نامه مدلیابی قابلیت اعتماد (پايان نامه آمار)

مقدمه

فصل اول مفاهيم پايه

 1-1-تابع قابليت اعتماد2

 1-2-تابع مخاطره6

 1-3-اميد رياضي9  

فصل دوم مدلهاي طول عمر رايج

 2-1-فرآيند پواسن13

 2-2- توزيع وايبل14

 2-3-توزيع گامبل17

 2-4-توزيع هاي نرمال و لوگ نرمال 19

 2-5-توزيع هاي لجستيك و لوگ لجستيك22

 2-6-توزيع پاراتو23

فصل سوم انتخاب مدل

 3-1-برآوردهاي ناپارامتري R(t)و h(t)26

 2-3-سانسور كردن29

 3-3- برآوردگر كاپلان مير30

 3-4-روشهاي نموداري33

 3-5-برازش خط مستقيم34

3-6-نمودار وايبل34

 3-7-نمودار نرمال 37

 3-8-نمودار خانواده ديگر مدل ها 39

 3-9-مقايسه توزيع ها 42  

فصل چهارم برازش مدل

 4-1-برآورد پارامتري 45

 4-2-واريانس برآورد كننده45

 4-3-فاصله اطمينان برآوردها46

 4-4-روش ماكزيمم درستنمايي48

 4-5-برآورد چندكها53

 4-6-روشهاي برآورد با استفاده از زمان هاي نمونه55

 4-7-نمودارهاي احتمالاتي معمولي57

 4-8-نيكوئي برازش 60

 4-9-آزمون كاي دوپيرسن61

 4-10-آزمون كولموگروف اسميرنوف64

 4-11-آزمونهاي نرماليتي 66

 4-12-آزمونهاي A2 و W268  

فصل پنجم پيوست

منابع71


 

نويسنده :بهزاد
تاريخ: دوشنبه ششم آذر ۱۳۹۱ ساعت: 12:45

تعداد صفحات ۷۴

قیمت ۱۸۵۰۰ تومان

پژوهش :بررسی کودکان خیابانی (شهر خرم آباد)

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول

1

مقدمه

2

بیان مساله

2

ضرورت تحقیق و بررسی کودکان خیابانی

6

عوامل موثر در بروز کودکان خیابانی

10

اهداف تحقیق

11

اهداف جزئی

11

تعریف مفاهیم کلی تحقیق

12

عوامل مهم در پیدایش کودکان خیابانی

13

فصل دوم

14

ادبیات تحقیق

15

بعضی از خصوصیات کودکان خیابانی

15

ساخت اجتماعی کودکان خیابانی

16

علل پیدایش کودکان خیابانی

17

مروری بر پیشینه تحقیق

17

کودکان خیابانی چه کسانی هستند؟

18

چرا توجه به کودکان خیابانی ضروری است

19

مسائل بهداشت در بین کودکان خیابنی

21

اثرات زندگی در خیابان بر کودکان

22

تاریخچه تحقیق

23

مروری بر تئوریهای جامعه شناختی

24

نظریه یادگیری اجتماعی

24

نظریه کنترل اجتماعی

25

نظریه فشار

26

نظریه اصالت ساخت و کارکرد

28

نظریه انگیزش

29

چارچوب نظری

31

نظریه یادگیری اجتماعی

32

فصل سوم

34

مصاحبه

35

عکسها

54

فصل چهارم

61

نتیجه گیری

63

فهرست منابع

64

چکیده

پدیده ی جدید که به دنبال توسعه شهرنشینی به سرعت در حال گسترش است پدیده ی کودکان خیابانی است اندیشه ی مطالعه و برسی کودکان خیابانی بدون شک از سالهای گذشته توجه کارشناسان مسائل اجتماعی را جلب کرده است و اکنون گروه بیشتری به نیازهای ویژه ی این گروه توجه نشان میدهند. کودکان فقیر دارای خانواده و یا بدون خانواده که در خیابانها و ایستگاههای اتوبوس، راه آهن و مراکز تجاری زندگی می کنند. بخشی از جامعه شهری اند که تاریخچه آن به انقلاب صنعتی بازمی­گردد.

این پژوهش به طور کلی شامل 4 فصل است:

فصل اول: مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق

فصل دوم: ادبیات تحقیق، مروری بر پیشینه تحقیق، مفاهیم و تاریخچه نظری تحقیق و چارچوب نظری

فصل سوم: مصاحبه و عکس

فصل چهارم: نتیجه گیری، منابع تحقیق

مقدمه

در بررسی موضوع کودکان خیابانی می باید نخست این موضوع را مشخص کنیم که آیا پدیده کودک خیابانی یک مساله اجتماعی است و یا یک آسیب اجتماعی؟ یا یک بحران اجتماعی، یا آنکه جرم به طور تمام رخدادهای اجتماعی که در اثر کنش ها و واکنش ها و روابط اجتماعی بین افراد یا بین افراد جامعه یا در جامعه به وجود می آید، تحت عنوان پدیده های اجتماعی نامیده می شود. پدیده های اجتماعی تا زمانی که وجودشان برای نظام اجتماعی و عناصر متشکله آن ضرورت داشته و مفید و فایده بوده و موجودیت نظام اجتماعی و عناصر متشکله آن را مورد تهدید قرار نداده باشد به عنوان پدیده های به هنجار و مطلوب تلقی می شوند و غیر از آن نابهنجار محسوب می شوند. عکس العمل نظام اجتماعی نسبت به پدیده های نابهنجار تحت تاثیر عوامل و شرایط از جمله میزان خطرات ناشی از وجود پدیده نابهنجار و نظایر آن بستگی دارد.

پدیده کودکان خیابانی، پدیده ای جهانی و هشدار دهنده است. تقریبا هیچ شهر و کشوری در دنیا نیست که کودک خیابانی نداشته باشد. این مشکل، هم معضل کشورهای پیشرفته است و هم کشورهای در حال رشد. اما امروزه در کشورهای فقیر آمریکای لاتین، آسیا، آفریقا شیوع بیشتری دارد فقر، از همپاشیدگی خانوادگی، بیماری، فوت والدین، کودک آزاری، مسامحه کاری یا ترک کردن خانواده و عدم رشد اجتماعی عوامل رایجی برای زندگی کودک در خیابان هستند. 

 

نويسنده :بهزاد
تاريخ: پنجشنبه دوم آذر ۱۳۹۱ ساعت: 8:55

تعداد صفحات ۲۰۵

قیمت ۲۰۵۰۰ تومان

 پایان نامه رشته ICT پیرامون اصول کلی رادارها

فصل اول               

اصول رادار

 مقدمه

 اصول رادار

 فرمول‌های اسامی‌رادار

 راه‌های کاهش نویز

 رنج دینامیکی (Dinamic rany )

 تقسیم بندی رادارها از نظر کاربرد

 نوع بیم Fan beam

 تفاوت راداهای اخطار اولیه با راداهای تجسسی

 PRF برابر PRF  رادار تجسسی (پالیین)

 رادارهای سه بعدی

 رادارهای تعقیب هدف (Track radars)

 رادار کنترل آتش (Fire control radars)

 باندهای فرکانسی؛

 کاربرد طیف فرکانس راداری در رادارها مختلف؛

 باند فرکانسی

 باند فرکانس C

 باند فرکانس

 امواج با طول موج میلیمتری

 فرکانس‌های لیزری

 محاسبه فرکانس داپلر

 انواع رادار  MTI

 محاسبه خروجی آشکارساز فاز

فصل دوم               

نمایش اهداف متحرک بر روی اسکوپ

 استخراج اطلاعات داپلر به وسیله اسکوپ  (PPI)

 طرز کار  DL Coneeler

 خط تأخیر الکترومغناطیس

 مدولاتور  PFN

 خط تأخیر از نوع فیوز کوارتز

 خط تأخیری دیجیتالی

 مشخصات  فیلتری delay line canceller

 منحنی پاسخ فرکانس  Single Delay Line Canceller

 تحلیل سرعت کور برای رادارهای مختلف

 پاسخ فرکانسDoubledelay line canceller

 فیلترهای متقاطع  Transversal filters

  STAGER PRF ( PRF متغیر)

 روش تولید PRF به صورت Stager

 فیلترهای داپلر با کمترل فاصله

 شرح کار سیستم

 محدودیت‌های عملکرد رادار  MTI

 ضریب بهبودی  ( Improvement factor)

 قابلیت دید در کلاتر  ( Sub clutter visibility )

 اثر تغییرات فرکانس

 نوسانات داخلی کلاتر ( Internal Clutter Fluctuation)

فصل سوم             

نوسانات داخلی کلاتر در رادار

 محدود کردن گسترش طیفی کلاتر در رادار  MTI

 بلوک دیاگرام  Non Coherent MIT Radar

 مشکلات خاص در طراحی رادار (AMTI)

 رادارهای پالس داپلر

 سیستم‌های پالس داپلر

 رادارهای پالس داپلر Mediom PRF

 فاصله یابی FM

 رادارهای با فشردگی پالس

 مزیت‌های فشردگی پالس Puls Lompression Advantage

دستیابی به یک پالس وسیع با استفاده از پالس باریک

 کاربردهای پالس باریک در رادار

 محدودیت‌های یک رادار پالس کوتاه

 عوامل موثر در انتخاب سیستم فشردگی پالس

 روش فعال در تولید شکل موج

 تکنیک‌های فشردگی پالس

 وسایل غیر فعال FM خطی (Passive Fm Linr Device)

نوسان ساز با کنترل ولتاژ (VCO)

مدولاتور سرا سوئید

تولید کننده شکل موج مورد نظر با خط تأخیر

تولید کننده FM خطی ترکیب شده  (Synthesize Liner Fm Generator)

محدودیت‌های شکل FM غیر خطی

فصل چهارم           

رادارهای ردیاب

 رادارهای ردیاب (Tracling Radars)

 چگونگی عملکرد یک رادار ردیاب

 کاربردهای اساسی رادارهای ردیاب

  چگونگی دستیابی به مختصات هدف و عمل پردازش

 اسکن الکترونیکی چیست؟

 اسکن و انواع آن

 مدت زمان اسکن

 اسکن خطی (Raster Scan)

 اسکن مخروطی (Conical Scan)

 رادار ردیاب تک پالس (mono puls tracking radar)

 انواع رادارهای ردیاب تک پالس

بلوک دیاگرام یک رادار ردیاب تک پالس مقایسه گر دامنه ی یک بعدی

تکنیک‌های فیدهورن (تغذیه کننده آنتن) رادار تک پالس

زاویه ی دید چیست؟

رادارهای ردیاب تک پالس مقایسه گر فاز

 بلوک دیاگرام رادار Track از نوع تک پالس مقایه گر فاز

 مقایسه ی رادارهای ردیاب

 ردیابی در سطح پایین ( زاویه ی کم)

 ردیابی در فاصله

 رادارهای ارتفاع یاب

 رادارهای سه بعدی (D)

 رادار‌های V بیم

 رادارهای چند بیمی

 رادارهای اسکن سه بعدی

 اسکن الکترونیکی

 اسکن فرکانس

فصل پنجم             

اصول آرایه فازی

 اصول آرایه فازی

 ترکیبات آرایه فازی

 محاسبه ی خروجی آرایه چهار نقطه ای

 عمل اسکن در طول پالس در رادارهای آرایه فازی

 هدایت بیم

 مقایسه ی تغذیه گرهای موازی و متوالی

 معایب و مزایای رادارها آرایه فازی

 فرق رادارهای اولیه و ثانویه چیست؟

 درهای سیستم IFF

 سیستم SIF

 بخش RF

 کنسول آنالوگ گیرنده (ARC)

 منبع تغذیه

 کنسول اصلی دیجیتال (DMC)

 کنسول فرعی دیجیتال (DSC)

 کنسول راه دور رادار  (DRC)

 سیگنال‌های درایو فرستنده

 مشخصات فنی قسمت آنالوگ گیرنده

 مشخصات سیستم برق مورد استفاده

 ضریب تقویت Mixer گیرنده در مجموع  db می‌باشد

 کنسول آنالوگ گیرنده (ARC)

 کنسول دیجیتالی (DMC)

 طبقه ی تطبیق سیگنال (SCS)

 کارت X Angle

 مشخصات رادار JY

 تکنیک‌های ضد موشک‌های ضد رادار (ARM)

1-1 مقدمه

رادار یک سیستم الکترومغناطیسی است که کاربردهای مختلف می تواند داشته باشد اما مهم ترین مزیت رادار توانایی آن در محاسبه مسافت می باشد در این فصل با توجه به اهمیت رادار پالسی و کاربرد گسترده آن به بحث پیرامون این سیستم پرداخته می شود و شاخص های مهمی که در معادله برد رادار وجود دارد و در رادارهای دیگر نیز به گونه ای این شاخص ها اهمیت دارند مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

رادار یکی از مظاهر شگفت انگیز قرن بیستم است اصول اولیه آشکارسازی تقریبا قدمتی برار با قدمت بحث الکترو مغناطیسی دارد فارا و ماکسول در سال های 1860-1845 پی بردندن که جریان های متغیر با زمان باعث ایجاد میدان های الکترومغناطیسی متغیر با زمان در فضای آزاد می شوند همچنین میدان های متغیر با زمان جریان الکتریکی متغیر با زمان تولید می کند میدان الکترومغناطیسی به وجود آمده در فضای آزاد با سرعت نور یعنی  حرکت می کند

در سال 1886 هرتز به طور تجربی نظریه هیا ماکول را مورد مطالعه قرار داد و نشان داد که امواج الکترومغناطیسی در برخورد اجسام منعکس و پراکنده می شوند که این مطالعه وی منجر بوجود آمدن ایده رادار شد جالب است بدانید آزمایش های هرتز در فرکانس های بالا طول موج 66 سانتی متر انجام شد ولی کارهای بعدی تا سال 1930 در فرکانس های پائین ادامه یافت تا آن که بعدا اهمیت استفاده از فرکانس های بالا روشن شد

به علت محدودیت در فناوری آن زمان در سال امواج آشکار سازی در فواصل بیش از یک مایل تا سال 1922 مطرح نبود تا اینکه در سال 1922 مارکونی ارتباط رادیویی بین قاره ها را طمرح نمود و عنوان کرد که امکان بوجود آمدن دستگاهی است که امواج را در جهات مختلف ارسال کند و پس از برخورد پرتوها به یک جسم فلزی نظیر کشتی توسط یک گیرنده این پرتوها دریافت شود که در نتیجه می توان در هوای ابری وجود کشتی را آشکار نمود اما وی در به دست آوردن بعضی از ایده هایش از جمله آشکار سازی جسم و انتشار امواج کوتاه در ورای خط دید ناموفق ماند.

در پاییز 1922 تیلور یانگ از آزمایشگاه تحقیقات دریایی (NRL) با استفاده از یک موج پیوسته (CW) با فرستنده و گیرنده مجزا وجود یک کشتی چوبی را آشکار نمودند بدین ترتیب می توان گفت که اولین سیستم های راداری آزمایشی به صورت موج پیوسته کار می کردند و نوع آشکار سازی آنها بستگی به تداخل ایجاد شده بین علائم مهم سیستم دریافت شده از فرستنده علائم انعکاسی ازهدف متحرک با متغیر فرکانس داپلر داشت

این اثر شبیه لرزش موزونی است که ممکن است در هنگام عبور هواپیما از بالای گیرنده بویژه ایستگاه های ضعیف رخ می دهد این نوع رادارها رادار اموا پیوسته تداخل موجی نیز می نامند البته این نوع رادارها فقط برای اشکار سازی وجود هدف مفید بودند و استخراج اطلاعات موقعیت هدف از آنها مقدور نبود لازم به ذکر است نمونه های رادار CW در آزمایشگاه NRL در همان سال ها در فرکانس 32 و 60 مگاهرتز ساخته شد.

با توجه به محدودیت های استخراج اطلاعات کافی موقعیت از رادارهای موج پیوسته پژوهشگران NRL اولین تجربه را به سال 1934 با رادار پالسی در فرکانس 6 مگا هرتز به دست آوردند و با انجام آژمایش های متعدد دریافتند که فرکانس های راداری بالا برای این کار مطلوب می باشد و با ساخت لامپ های پرقدرت باعث تکامل طراحی رادار پالسی در فرکانس 200 مگاهرتزی شدند.

پیشرفت های اولیه رادار پالسی در رابطه با کاربردهای نظامی بود و در بریتانیا توسعه رادار بعد از آمریکا شروع شد اما به خاطر اینکه پیشرفت فناوری رادار مصادف با جنگ جهانی دوم بود و برتانیا نزدیک تر به جبهه جنگ بود این کشور کوشش های فراوان و بیشتری راصرف توسعه رادار نمود توجه برتانیا به رادار از سال 1935 شروع شد وتا اوایل 1940 توسعه رادار در بریتانیا و آمریکا مستقلا انجام می شد. علاوه بر این دو رادار در آلمان، فرانسه، روسیه و ایتالیا و ژاپن نیز به طور مستقل در حلال 30 سال بعد مورد تحقیق و توسعه قرار گرفت لیکن حدود توسعه و کاربردهای نظامی آنها متفاوت بود.

 

دوستان
ابزارک هاي وبلاگ